Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10423
Title: Магістерська робота на тему «Парадигматичні відношення в англомовній терміносистемі нутрігенетики»
Other Titles: Master thesis «Paradigmatic relations in the English terminological system of nutrigenetics»
Authors: Дорош, Олександра Юріївна
Dorosh, Оlexandra
Keywords: Парадигматичні відношення
Нутрігенетика
Термінологічна система
Термінологічна система
Paradigmatic relations
Nurigenetics
Terminological system
Gene
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження – англійська термінологія в галузі нутрігенетики. Мета роботи – дослідження та аналіз особливостей парадигматичних відношень в англомовній терміносистемі нутрігенетики та засобів її перекладу. В першому розділі розкрито такі поняття як парадигма та парадигматичні відношення, їх роль у системі термінології. Визначено роль системи та системних відношень в термінознавстві, а саме: синоніми, антоніми, омоніми, полісеми. В другому розділі проаналізовано галузь нутрігенетики, а також розглянуто використання системних відношень в англомовній літературі галузі нутрігенетики, а саме синонімів, антонімів та омонімів тощо, які використовуються в англомовній термінології нутрігенетики та описано способи їх перекладу. Доведено, що при перекладі синонімів та антонімів термінів нутрігенетики застосовується калькування, транслітерацію, переклад за допомогою аналогу. При перекладі полісемії та омонімії використовуються прийоми компенсації, смислового розвитку, генералізації та компенсації. EN: The object of research is English terminology in the field of nutrigenetics. The purpose of the work is to study and analyze the peculiarities of paradigmatic relations in the English-language terminology of nutrigenetics and means of its translation. The first section reveals such concepts as paradigm and paradigmatic relations, their role in the system of terminology. The role is defined systems and system relations in terminology, namely: synonyms, antonyms, homonyms, polysems. The second section analyzes the field of nutrigenetics, as well as the use of systemic relations in the English literature of the field of nutrigenetics, namely synonyms, antonyms and homonyms, etc., used in English terminology of nutrigenetics and describes ways to translate them. It is proved that when translating synonyms and antonyms of terms of nutrigenetics tracing, transliteration, translation by means of analog is used. When translating polysemy and homonymy, the methods of compensation, semantic development, generalization and compensation are used.
Description: Дорош О.Ю. Парадигматичні відношення в англомовній системі нутрі генетики: магістерська робота / Дорош О.Ю – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 104 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10423
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Dorosh.pdfМагістерська робота1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.