Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10426
Title: Магістерська робота на тему «Переклад юридичної термінології в текстах страхової галузі»
Other Titles: Master thesis «Translation of legal terminology in insurance industry texts»
Authors: Москаленко, Денис Олександрович
Moskalenko, Denys
Keywords: Юридична термінологія
Тексти страхової галузі
Переклад
Legal terminology
Insurance industry texts
Insurance contract
Issue Date: 2021
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження – переклад української та англійської юридичної термінології у текстах страхової галузі. Мета роботи – дослідження основних принципів перекладу документів страхової галузі та їх юридичної термінології. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто визначення і параметричні характеристики терміна, відстежено та узагальнено історичні передумови становлення і розвитку української та англійської юридичної термінології. У другому розділі кваліфікаційної роботи змальовано спільне та відмінне у специфіці української та англійської юридичної термінології, охарактеризовано принципи класифікації української та англійської юридичної термінології. У третьому розділі наведено класифікацію договорів страхування за видами страхування в Україні, проаналізована структура типового українського та англійського договору страхування, визначено ізоморфні та аломорфні лексико-граматичні особливості українських та англійських договорів страхування, розкрито роль концепції правової еквівалентності української та англійської юридичної термінології дискурсу страхування при перекладі, описано використані прийоми та методи перекладу юридичної термінології договорів страхування з української на англійську мову. EN: The study object is the translation of legal terminology between Ukrainian and English in insurance industry texts. The first section of the master thesis examines the definition concepts and parametric characteristics of the term, traces and summarizes the historical background of the formation and the development of Ukrainian and English legal terminology. The second section of the master thesis establishes the common and different features of Ukrainian and English legal terminology, characterizes the classification principles of Ukrainian and English legal terminology. The third section classifies the insurance contracts according to the variants of insurance in Ukraine, analyses the structure of the typical Ukrainian and English insurance contracts, identifies the isomorphic and allomorphic lexical and grammatical features of both Ukrainian and English insurance contracts, discovers the role of the concept of legal equivalence between Ukrainian and English legal terminology in the discourse of insurance, describes the methods and techniques applied in the translation of the legal terminology used in insurance contracts between Ukrainian and English languages.
Description: Москаленко Д. О. Переклад юридичної термінології в текстах страхової галузі: магістерська робота / Д.О. Москаленко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 95 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10426
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри Т та ПП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Moskalenko.pdfМагістерська робота704.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.