Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1387
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» напряму 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро-та наноелектроніка» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по специальности 8. 18010010 «Качество, стандартизация и сертификация» направления 6.050502 «Инженерная механика», 6.050503 «Машиностроение», 6.050801 «Микро-и наноэлектроника» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.18010010 "Quality, standardization and certification" direction 6.050502 ″Engineering mechanics″», 6.050503 "Mechanical engineering", 6.050801 ″Micro-and nanoelectronics″ in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
Мікро-та наноелектроніка
магістр
expert report
accreditation
Micro-and nanoelectronics
Masters
экспертное заключение
аккредитация
Микро-и наноэлектроника
магистр
Issue Date: 11-Nov-2016
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» напряму 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.050801 «Мікро-та наноелектроніка» з ліцензованим обсягом 8 осіб денної форми навчання. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.18010010 "Quality, standardization and certification" direction 6.050502 ″Engineering mechanics″», 6.050503 "Mechanical engineering", 6.050801 ″Micro-and nanoelectronics″ with the licensed amount 8 people on full-time. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8. 18010010 «Качество, стандартизация и сертификация» направления 6.050502 «Инженерная механика», 6.050503 «Машиностроение», 6.050801 «Микро-и наноэлектроника» с лицензированным объемом 8 человек дневной форм обучения.
Description: Голова експертної комісії: Ігнаткін Валерій Устинович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення Дніпродзержинського державного технічного університету; Член експертної комісії: Яцук Василь Олександрович − доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка»
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1387
Appears in Collections:8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QSC_mag_Expertn_visnovki.pdfЕкспертні висновки7.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.