Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2647
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusions of accreditation expertise of Master’s Training programme according the educational and professional program "Remedial Education " on specialty 016 "Special education" at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
магістр
корекційна освіта
спеціальна освіта
логопедія
expert conclusion
accreditation
Master
remedial education
special education
speech therapy
экспертное заключение
аккредитация
магистр
коррекционное образование
специальное образование
логопедия
Issue Date: 23-Dec-2017
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо первинної акредитації підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» з ліцензійним обсягом 6 осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании представленных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета по первичной аккредитации подготовки специалистов второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, экспертная комиссия пришла выводу, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» с лицензионным объемом 6 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on provided documentation for accreditation of Zaporizhzhya National Technical University concerning initial accreditation of specialists for the second (Master) level according to educational and professional programme "Remedial Education " on specialty 016 "Special education" and for the reasons given by the examination of performance in-situ at the educational institution, the Expert Board has come to the conclusion that Zaporizhzhia National Technical University has the right potential to render educational services in Master level training according to the educational and professional programme "Remedial Education" specialty 016 "Special Education" with a license number of 6 (six) people.
Description: Голова експертної комісії: заступник декана факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова доктор педагогічних наук, професор М.К.Шеремет. Член експертної комісії: завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка доктор педагогічних наук, професор Н.Г. Пахомова
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2647
Appears in Collections:016 «Спеціальна освіта»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_logo_22.12.2017.pdfЕкспертні висновки1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.