Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2767
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения аккредитационной экспертизы подготовки бакалавров направления 6.020303 «Филология» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for Bachelors in specialty 6.020303 "Philology" at Zaporizhzhia National Technical University
Keywords: експертні висновки
акредитація
теорія перекладу
бакалавр
expert reports
accreditation
Translation Theory
Bachelor
экспертное заключение
аккредитация
теория перевода
Issue Date: 8-Feb-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка бакалаврів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки бакалаврів з напрямом підготовки 6.020303 «Філологія з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.020303 «Філологія», Запорізького національного технічного університету за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the submitted accreditation paper by Zaporizhzhia National Technical University on the accreditation examination for Bachelors in specialty 6.020303 "Philology" and having conducted the expertise at the Department of "Theory and Practice of Translation" of Zaporizhzhia National Technical University, the Expert Commission on Accreditation accredited the Bachelors in speciality 6.020303 "Philology" with the licensed amount 50 people on full-time and 50 people on correspondence department. The Expert Commission on Accreditation considered the Bachelors in speciality 6.020303 "Philology" with the licensed amount of 50 people on full-time and 50 people on correspondence department to be properly trained according to the standards of the Ministry of Science and Education of Ukraine. RU: ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Основываясь на поданных на аккредитацию материалах Запорожского национального технического университета по аккредитации подготовки бакалавров по направлению подготовки 6.020303 «Филология» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, комиссия пришла к выводам, что подготовка бакалавров соответствует требованиям осуществления образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ в состоянии предоставлять образовательные услуги по подготовке бакалавров по направлению подготовки 6.020303 «Филология» с лицензионным объемом 50 человек дневной и 50 человек заочной формы обучения. Основываясь на анализе поданых на аккредитацию материалах и результатах аккредитационной экспертизы, комиссия приходит к выводу относительно возможности аккредитации направления подготовки 6.020303 «Филология», Запорожского национального технического университета по первому (бакалаврскому) уровню с лицензионным объемом 50 человек дневной и 50 человек заочной форм обучения.
Description: Голова експертної комісії: Гамзюк Микола доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету; Член експертної комісії: Задорожна Ірина Петрівна − кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2767
Appears in Collections:6.020303 «Філологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_visnovki_Filologia.pdfАкредитація спеціальності6.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.