Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3147
Title: Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные выводы аккредитационной экспертизы подготовки бакалавров направления подготовки 6.030301 «Журналистика» в Запорожском национальном техническом университете
Expert conclusion of accreditation expertise of Bachelor’ training according to training program 6.030301 “Journalism” at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
журналістика
бакалавр
expert conclusion
accreditation
journalism
bachelor
экспертное заключение
аккредитация
журналистика
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 50 осіб на денному та 50 осіб на заочному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation expertise, the expert board concludes that it is possible to accredit training program 6.030301 “Journalism” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhya National Technical University with a license number of 50 (fifty) persons for full-time form and 50 (fifty) persons for part-time form. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030301 «Журналистика» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 50 человек на дневном и 50 человек на заочном отделении.
Description: Голова експертної комісії – Ткаченко Олена Григорівна, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор. Член експертної комісії – Василик Любов Євгенівна, доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор наук із соціальних комунікацій
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3147
Appears in Collections:6.030301 «Журналістика»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_vysnovky_journalism_31.05.2018.pdfАкредитація спеціальності1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.