Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/344
Title: Самостійні роботи з теорії ймовірностей. Частина 1
Other Titles: Самостоятельные работы по теории вероятностей. Часть 1
Individual works on probability Theory. Part 1
Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 6.040303 „Системний аналіз” галузі знань 0403 „Системні науки та кібернетика” денної форми навчання Ч.1. Тема 1. Ймовірність випадкових подій. Тема 2. Послідовності випробувань
Authors: Савранська, Алла Володимирівна
Савранская, Алла Владимировна
Savranskaya, Аlla V.
Корнєєва, Олена Вікторівна
Корнеева, Елена Викторовна
Korneeva, Olena V.
Кузьменко, Алла Олександрівна
Кузьменко, Алла Александровна
Kuzmenko, Alla O.
Кривцун, Олена Володимирівна
Кривцун, Елена Владимировна
Kryvtsun, Olena V.
Keywords: алгебра подій
частота і ймовірність події
умовна ймовірність
теореми додавання і множення ймовірностей
формула повної ймовірності
формула Бернуллі
теореми Муавра - Лапласа
теорема Пуассона
event algebra
frequency and probability of event
conditional probability
addition and multiplication lows of probability
formula of total probability
Bernoulli trials formula
de Moivre–Laplace theorems
Poisson approximation
алгебра событий
частота и вероятность события
условная вероятность
теоремы сложения и умножения вероятностей
формула полной вероятности
формула Бернулли
теоремы Муавра - Лапласа
теорема Пуассона
Issue Date: 2011
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Методичні вказівки містять теоретичні відомості, індивідуальні завдання до самостійних робіт та приклади їх виконання з курсу „Теорія ймовірностей”. EN: Methodical instructions contain theoretical information, individual tasks for individual works and examples of their implementation on the course "Probability Theory". RU: Методические указания содержат теоретические сведения, индивидуальные задания к самостоятельным работам и примеры их выполнения по курсу "Теория вероятностей".
Description: Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 6.040303 „Системний аналіз” галузі знань 0403 „Системні науки та кібернетика” денної форми навчання Ч.1. Тема 1. Ймовірність випадкових подій. Тема 2. Послідовності випробувань /Укл.:А.В.Савранська, О.В.Корнєєва, А.О.Кузьменко, О.В.Кривцун. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 59 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/344
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M03672.pdfМетодичні вказівки974.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.