Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/345
Title: Самостійні роботи з теорії ймовірностей. Частина 2
Other Titles: Самостоятельные работы по теории вероятностей. Часть 2
Individual works on probability Theory. Part 2
Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 6.040303 „Системний аналіз” галузі знань 0403 „Системні науки та кібернетика” денної форми навчання Частина 2. Тема 3. Випадкові величини. Тема 4. Функції випадкових аргументів. Система двох випадкових величин.
Authors: Савранська, Алла Володимирівна
Савранская, Алла Владимировна
Savranskaya, Аlla V.
Корнєєва, Олена Вікторівна
Корнеева, Елена Викторовна
Korneeva, Olena V.
Кузьменко, Алла Олександрівна
Кузьменко, Алла Александровна
Kuzmenko, Alla O.
Кривцун, Олена Володимирівна
Кривцун, Елена Владимировна
Kryvtsun, Olena V.
Keywords: випадкова величина
функція розподілу
моменти випадкової величини
ряд розпoділу
щільність розподілу
закон великих чисел
центральна гранична теорема
функція випадкового аргументу
двомірні випадкові величини
random variable
distribution function
moments of random variable
probability mass function
probability density function
law of large numbers
central limit theorem
function of a random variable
two-dimensional random variables
случайная величина
функция распределения
моменты случайной величины
ряд распределения
плотность распределения
закон больших чисел
центральная предельная теорема
функция случайного аргумента
двумерные случайные величины
Issue Date: 2012
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Методичні вказівки містять теоретичні відомості, індивідуальні завдання до самостійних робіт та приклади їх виконання з курсу „Теорія ймовірностей”. EN: Methodical instructions contain theoretical information, individual tasks for individual works and examples of their implementation on the course "Probability Theory". RU: Методические указания содержат теоретические сведения, индивидуальные задания к самостоятельным работам и примеры их выполнения по курсу "Теория вероятностей".
Description: Методичні вказівки та завдання до самостійних робіт з курсу „Теорія ймовірностей” для студентів напряму підготовки 6.040303 „Системний аналіз” галузі знань 0403 „Системні науки та кібернетика” денної форми навчання Частина 2. Тема 3. Випадкові величини. Тема 4. Функції випадкових аргументів. Система двох випадкових величин /Укл.: А.В.Савранська, О.В.Кривцун, О.В.Корнєєва, А.О.Кузьменко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 62 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/345
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M03803.pdfМетодичні вказівки1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.