Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3505
Title: Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)» спеціальності 035 «Філологія» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Expert reports on the results of the 1-st accreditation examination for Masters «035.04 German Languages and Literatures (Translation included)» in speciality «035 Phililogy» at Zaporizhzhia National Technical University
Экспертные заключения первичной аккредитационной экспертизы подготовки магистров за образовательно-професиональной програмой 035.04 «Германские языки и литературы (перевод включительно)» специальности 035 «Филология» в Запорожском национальном техническом университете
Keywords: експертні висновки
акредитація
теорія перекладу
магістр
expert reports
accreditation
Translation Theory
Master
экспертное заключениe
аккредитация
теория перевода
магистр
Issue Date: 24-Oct-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UA: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки магістрів за освітньою програмою «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» спеціальності «035 Філологія» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньою програмою «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» спеціальності «035 Філологія» з ліцензійним обсягом 50 осіб. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації спеціальності «035 Філологія», Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб. EN: On the basis of the materials presented to the accreditation by Zaporizhzhia National Technical University as to the accreditation of training (schooling) for Masters after the educational program «035.04 German Languages and Literatures (Translation included)» in speciality «035 Phililogy» and the inspection of the performance results at the educational institution directly, the Comission of Experts came to the conclusion, that training for Masters meets the requirements of educational activities’ implementation. The Comission of Experts considers that ZNTU is able to provide educational services in training for Masters after the educational program «035.04 German Languages and Literatures (Translation included)» in speciality «035 Philology» with the license amount of 50 persons. On the basis of the analysis of the accreditation materials submitted to the accreditation and the results of the accreditation examination the Comission draws a conclusion about the possibility of accreditation of the speciality «035 Philology» of Zaporizhzhya National Technical University at the second (Master) grade with the license amount of 50 persons. RU: На основании поданных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета относительно аккредитации подготовки магистров по образовательной программе «035.04 Германских языка и литературы (перевод включительно)» специальности «035 Филология» и проверки результатов деятельности, экспертная комиссия пришла к заключению, что подготовка магистров отвечает требованиям осуществления образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров согласно образовательной программе «035.04 Германских языков и литературы (перевода включительно)» специальности «035 Филология» с лицензионным объемом 50 лиц. На основании анализа поданных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации специальности «035 Филология», Запорожского национального технического университета за вторым (магистерским) уровнем с лицензионным объемом 50 лиц.
Description: Голова експертної комісії: Гамзюк Микола - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету; Член експертної комісії: Медвідь Марина Миколаївна − кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3505
Appears in Collections:035 «Філологія»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni_visnovki_Filologia_magistr.pdfЕкспертні висновки5.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.