Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3878
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по образовательно-профессиональной программы «Экономика предприятия» по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for educational-professional program "Enterprise Economics" of the specialty 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges" at Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
підприємництво
торгівля
біржова діяльність
expert opinion
accreditation
entrepreneurship
trade
stock exchange activity
экспертное заключение
аккредитация
предпринимательство
торговля
биржевая деятельность
Issue Date: 14-Dec-2018
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з ліцензованим обсягом 150 осіб EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the above, the expert committee of the Ministry of Education and Science has made a conclusion about the possibility of accreditation of the educational-professional program "Enterprise Economics" of the specialty 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges" with a licensed volume of 150 people. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» с лицензированным объемом 150 человек.
Description: Голова експертної комісії: Гармідер Лариса Дмитрівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»; Член експертної комісії: Нянько Віталій Миколайович − кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Хмельницького національного університету
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3878
Appears in Collections:076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspertni vysnovky_EE.pdfАкредитація спеціальності10.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.