Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/476
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи» напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня «магистр» по специальности 8.05010203 «Специализированные компьютерные системы» направления 6.050102 «Компьютерная инженерия» в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.05010203 "Specialized computer systems" direction 6.050102 "Computer engineering" in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
спеціалізовані комп'ютерні системи
магістр
expert report
accreditation
specialized computer systems
Masters
экспертное заключение
аккредитация
специализированные компьютерные системы
магистр
Issue Date: 11-Dec-2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи» напряму 6.050102 «Комп'ютерна інженерія» з ліцензованим обсягом 15 осіб денної форми навчання та 10 осіб заочної форми навчання. EN: The general conclusion: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.05010203 "Specialized computer systems" direction 6.050102 "Computer Engineering" with the licensed amount of 15 people on full-time learning and 10 people on distance learning. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.05010203 «Специализированные компьютерные системы» направления 6.050102 «Компьютерная инженерия» с лицензированным объемом 15 человек дневной формы обучения и 10 человек заочной формы обучения.
Description: Голова експертної комісії: Ситніков Валерій Степанович – завідувач кафедри комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Кривуля Геннадій Федорович – професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/476
Appears in Collections:8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSM_mag_Expertn_visnovki.pdfЕкспертні висновки1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.