Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4796
Title: Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством
Other Titles: Selection of Modern Ways of Crisis Management on Industrial Enterprises
Authors: Силенко, Сергій Анатолійович
Sylenko, Serhii A.
Силенко, Сергей Анатольевич
Keywords: crisis management
bankruptcy
insolvency
analysis
financial crisis
methods of assessment
антикризове управління
банкрутство
неплатоспроможність
аналіз
фінансова криза
методики оцінювання
антикризисное управление
банкротство
неплатежеспособность
анализ
финансовый кризис
методики оценивания
Issue Date: 2017
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: У статті доведено, що економічна стабільність кожної держави неможлива без фінансово-економічної стійкості промислових підприємств. Саме через це виняткової актуальності у сучасних умовах нашої країни набувають питання фінансової врівноваженості. Зазначено, що результати сучасних емпіричних досліджень дають змогу стверджувати, що найбільш продуктивною в цьому аспекті є методика дискримінантного аналізу, що ґрунтується на прийомах емпірично-індуктивного оцінювання та використанні економетричного моделювання. EN: We prove that the economic stability of each state impossible without the financial and economic stability of the industry, because of this highly topical in the present circumstances of our country to the issues of financial balance. The article is the study of conventional and special tools and methods of crisis management of industrial enterprise. Results of recent empirical studies allow to assertthat the most productive in this aspect is a method of discriminant analysis which is based on methods empirically-inductive evaluation and use of econometric modeling. RU: В статье доказано, что экономическая стабильность каждого государства невозможна без финансово-экономической устойчивости промышленных предприятий. Именно поэтому исключительную актуальность в современных условиях нашей страны приобретают вопросы финансовой уравновешенности. Указано, что результаты современных эмпирических исследований позволяют утверждать, что наиболее продуктивной в данном аспекте является методика дискриминантного анализа, которая основывается на приемах эмпирическо-индуктивного оценивания и использовании эконометрического моделирования.
Description: Силенко С. А. Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством / С. А. Силенко // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2017. – №1 (94). – С. 11-16.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4796
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sylenko_Selection.pdfНаукова стаття268.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.