Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/502
Title: Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05050304 "Двигуни внутрішнього згорання" напряму 6.050503 "Машинобудування" у Запорізькому національному технічному університеті
Other Titles: Экспертные заключения по результатам проведения аккредитационной экспертизы подготовки магистров по специальности 8.05050304 "Двигатели внутреннего сгорания" направления 6.050503 "Машиностроение" в Запорожском национальном техническом университете
Expert reports on the results of the accreditation examination for masters in specialty 8.05050304 "Internal Combustion Engines" direction 6.050503 "Machine Engineering" in Zaporizhzhya National Technical University
Keywords: експертний висновок
акредитація
двигуни внутрішнього згорання
магістр
экспертное заключение
аккредитация
двигатели внутреннего сгорания
магистр
expert report
accreditation
internal combustion engines
masters
Issue Date: 17-Dec-2015
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок, що кафедра «Двигуни внутрішнього згорання» має всі можливості вести підготовку магістрів зі спеціальності 8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання» напряму 6.050503 «Машинобудування» та рекомендує акредитувати цю спеціальність з ліцензійним обсягом 10 осіб денної форми навчання, 5 осіб заочної форми навчання. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод, что кафедра "Двигатели внутреннего сгорания" имеет все возможности вести подготовку магистров специальности 8.05050304 "Двигатели внутреннего сгорания" направления 6.050503 "Машиностроение" и рекомендует аккредитовать эту специальность с лицензированным объемом 10 человек дневной формы обучения, 5 человек заочной формы обучения. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee concluded that the Department of "Internal Combustion Engines" has all possibilities to train masters in specialty 8.05050304 "Internal combustion engines" direction 6.050503 "Machine Engineering" and recommends to accredit this specialty with a licensed amount 10 people of full-time education, 5 people of distance learning.
Description: Голова експертної комісії: Марченко Андрій Петрович – виконуючий обов’язки завідувача кафедри двигунів внутрішнього згорання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Врублевський Олександр Миколайович – професор кафедри двигунів внутрішнього згорання Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/502
Appears in Collections:8.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVZ_mag_Expertni_visnovki.pdfЕкспертні висновки 602.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.