Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6112
Title: Капіталізація прибутку – запорука розвитку інноваційного розвитку
Other Titles: Капитализация прибыли - залог развития инновационного развития
Capitalization of profit as a guarantee for innovative development
Authors: Ткаченко, Алла Михайлівна
Ткаченко, Алла Михайловна
Tkachenko, Alla M.
Бугрім, Олександр Юрійович
Бугрим, Александр Юрьевич
Bugrim, Olexandr Y.
Keywords: proft
capitalization
proft formation
company
proft management
innovations
прибуток
капіталізація
формування прибутку
компанія
управління прибутком
інновації
прибыль
капитализация
формирование прибыли
компания
управление прибылью
инновации
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Abstract: UK: Метою статті є обґрунтування ролі капіталізації як підґрунтя інноваційного розвитку суб’єкта господарювання. Нині, вибираючи інструменти для покращення ефективності управління процесом капіталізації, варто приділяти належну увагу формуванню та використанню прибутку. Адже прийняття адміністративних рішень у будь-якій царині господарської діяльності прямо чи опосередковано позначається на рентабельності, яка є стрижневою для капіталізації та зростання загальних фінансових результатів. Підхід до визначення прибутку тривалий час є суперечливим, про що свідчить наявність значної кількості концепцій щодо його визначення. Даючи визначення прибутку суб’єкта господарювання, варто поєднувати методичні (розрахункові) та теоретичні (сутнісні) підходи до формулювання прибутку з метою оцінки його формування в контексті мети керування. Нині методичні та теоретичні підходи до розуміння утворення прибутку й управління ним мають набути сучасного вигляду та спрямувати компанії на зростання прибутку за рахунок зниження собівартості продукції та послуг і підвищення продуктивності праці. Збільшення обсягів продажу продукції в кількісному вигляді за інших рівних умов сприяє зростанню прибутку. Зростаючі обсяги виробництва продукції, що користується попитом, можуть забезпечуватися за допомогою інновацій, які передбачають використання прибутку на придбання більш ефективного устаткування, розширення виробництва, освоєння нових технологій. Керування прибутком суб’єкта господарювання передбачає формування організаційно-методичного, інформаційного та аналітичного забезпечення, при цьому ключова роль відводиться капіталізації прибутку. Капіталізація прибутку компанії передбачає керування доходами та витратами від усіх видів діяльності. Керування капіталізацією компанії визначається фронтальною стратегією її розвитку з урахуванням нагальних інтересів суб’єкта господарювання. Гарантією дієвого керування капіталізацією компанії є дослідження формування прибутку суб’єкта господарювання. Однією з пріоритетних форм забезпечення капіталізації компаній є постійне запровадження інновацій, які безумовно потребують суттєвих обсягів фінансування. Зазвичай пріоритетними джерелами фінансування суб’єкта господарювання є передусім власні кошти, зокрема прибуток, тому його капіталізація виступає індикатором розвитку. EN: The purpose of the article is to substantiate the role of capitalization as a basis for innovative development of the enterprise. When choosing tools to increase the productivity of managing the capitalization process, it is important to pay attention to the generation and use of profts. Administrative decision-making in any area of business directly or indirectly affects the proftability of the enterprise. In turn, proftability is the basis of capitalization and growth in overall fnancial results. The approach to determining proft has always been controversial. This is evidenced by the large number of concepts regarding its defnition. In determining the proft of an entity, it is necessary to combine methodological (calculated) and theoretical (essential) approaches to the formulation of proft. Methodological and theoretical approaches to proft management should target companies to increase profts by reducing the cost of production and increasing productivity. Increasing sales volume in quantitative terms contributes to increased profts. Increasing demand for production can be driven by innovation. This requires the acquisition of more efcient equipment, the expansion of production and the development of new technologies. An entity's proft management involves the formation of organizational, methodological, information and analytical support. The key to this is the capitalization of profts. Capitalizing on company profts involves managing income and expenses from all activities. The management of the capitalization of a company is determined by the frontal strategy of its development, taking into account the urgent interests of the entity. The guarantee of effective management of company capitalization is the study of formation of proft of the enterprise. One of the priority forms of ensuring the capitalization of companies is the continuous introduction of innovation. These innovations certainly need substantial funding. Typically, the source of fnancing for the entity is its own funds (proft). Therefore, capitalization of profts is an indicator of development. RU: Целью статьи является обоснование капитализации как основы инновационного развития субъекта хозяйствования. Выбирая инструменты для поднятия продуктивности управления процессом капитализации, стоит уделять внимание формированию и использованию прибыли. Принятие административных решений влияет на рентабельность, которая в свою очередь является основой капитализации и увеличения финансовых результатов. Подходы к определению прибыли всегда были спорными. Об этом свидетельствует. большое количество концепций определения прибыли. В определении прибыли предприятия необходимо совмещать методические (расчетные) подходы и теоретические (сущностные) подходы к формулированию прибыли. Методические и теоретические подходы по управлению прибылью должны нацеливать компанию на увеличение прибыли за счет снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. Увеличение объема продажи продукции в количественном выражении при прочих равных условиях способствует росту прибыли. Растущие объемы производства продукции, которые пользуются спросом, могут осуществляться с помощью инноваций. В свою очередь это требует использования прибыли на покупку более эффективного оборудования, расширение производства, освоение новых технологий. Управление прибылью предприятия предусматривает формирование организационно-методического, информационного и аналитического обеспечения. При этом ключевая роль отводится капитализации прибыли. Капитализация прибыли компании предусматривает управление доходами и расходами от всех видов деятельности. Управление капитализацией компании определяется фронтальной стратегией ее развития с учетом интересов предприятия. Гарантией действенного управления капитализацией компании является исследование формирования прибыли предприятия. Одной из приоритетных форм обеспечения капитализации компаний является постоянное внедрение инноваций, которые требуют существенных объемов финансирования. Обычно приоритетными источниками финансирования предприятия являются собственные средства, в частности прибыль. Поэтому его капитализация выступает индикатором развития.
Description: Ткаченко А. М. Капіталізація прибутку - запорука розвитку інноваційного розвитку / А. М. Ткаченко, О. Ю. Бугрім // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : КПУ, 2020. № 2. – С. 84-89.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6112
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_Bugrim_Capitalization_of_profit.pdfНаукова стаття268.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.