Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/648
Title: Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «магістра» зі спеціальності «Фінанси і кредит»
Other Titles: Вариативная часть образовательно-квалификационной характеристики «магистра» по специальности «Финансы и кредит»
Variant part of educationally-qualifying description of master's «degree» from speciality «Finances and credit»
Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «магістра». Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту
Authors: Нестеренко, Жанна Кирилівна
Нестеренко, Жанна Кирилловна
Nesterenko, Zhanna K.
Левченко, Наталія Михайлівна
Левченко, Наталья Михайловна
Levchenko, Nataliya M.
Фатюха, Наталія Георгіївна
Фатюха, Наталия Георгиевна
Fatiukha, Nataliya G.
Олійник, Тетяна Олександрівна
Олейник, Татьяна Александровна
Oliynyk, Tetyana O.
Шарова, Світлана Василівна
Шарова, Светлана Васильевна
Sharova, Svitlana V.
Keywords: освітньо-кваліфікаційна характеристика «магістр»
фінанси і кредит
варіативна частина
компетенція
виробничі функції
ліцензування
master's «degree»
finances and credit
variant part
competense
productive functions
licensing
образовательно-квалификационная характеристика «магистр»
финансы и кредит
вариативная часть
компетенция
производственные функции
лицензирование
Issue Date: 2014
Publisher: Запорізький національний технічний університет
Abstract: UK: Державний нормативний документ, в яких узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі національної та регіональної економіки і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. EN: State normative document, maintenance of education is summarized in that, id est the aims of educational and professional preparation are represented, the location of specialist is determined in the structure of national and regional economy and requirement to his competence, other socially important properties and internalss. RU: Государственный нормативный документ, в котором обобщается содержание образования, то есть отображаются цели образовательной и профессиональной подготовки, определяется место специалиста в структуре национальной и региональной экономики и требования к его компетентности, другим социально важным свойствам и качествам.
Description: Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «магістра». Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.М. Левченко, Т.О. Олійник, Н.Г. Фатюха, С.В. Шарова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 70 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/648
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ФБС та С

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
educationally_qualifying_description_master's.pdfМетодичні вказівки880.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.