Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6656
Title: Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів
Other Titles: The introduction of a cluster management model is the key to increasing the competitiveness of regions
Внедрение кластерной модели хозяйствования - залог повышения конкурентоспособности регионов
Authors: Ткаченко, Алла Михайлівна
Tkachenko, Alla M.
Ткаченко, Алла Михайловна
Бакута, А. В.
Bakuta, A. V.
Бакута, А. В.
Keywords: cluster
innovative development
trust
кластер
інноваційний розвиток
довіра
кластер
инновационное развитие
доверие
Issue Date: 2016
Abstract: UK: У статті визначено, що стан українських підприємств, які перебувають у кризовому стані, вимагає від менеджменту підприємств активних заходів щодо пошуку нових підходів і методів управління їх ринковим розвитком, одним із яких є кластерна модель економічного розвитку. Встановлено, що в науці та практиці відомі різні підходи до вирішення завдань підвищення конкурентоспроможності й досягнення стійкого стану суб`єктів господарювання в економічному просторі з використанням механізмів кооперації та корпоратизації, але розвиток процесів глобалізації й прагнення підвищити добробут громадян через прискорення економічного зростання вимагають переосмислення та вдосконалення цих підходів. EN: The article states that the state of Ukrainian enterprises in crisis requires the management of enterprises to take active measures to find new approaches and methods of managing their market development, one of which is a cluster model of economic development. It is established that in science and practice there are different approaches to solving problems of increasing competitiveness and achieving a stable state of economic entities in the economic space using the mechanisms of cooperation and corporatization, but the development of globalization and the desire to improve welfare through economic growth require rethinking and improvement these approaches. RU: В статье определено, что состояние украинских предприятий, которые находятся в кризисном состоянии, требует от менеджмента предприятий активные меры по поиску новых подходов и методов управления их рыночным развитием, одним из которых является кластерная модель экономического развития. Установлено, что в науке и практике известны различные подходы к решению задач повышения конкурентоспособности и достижения устойчивого состояния субъектов хозяйствования в экономическом пространстве с использованием механизмов кооперации и корпоратизации, но развитие процессов глобализации и стремление повысить благосостояние граждан через ускорение экономического роста требуют переосмысления и совершенствования этих подходов.
Description: Ткаченко А.М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів / А.М. Ткаченко, А.В. Бакута // Держава та регіони: наково-виробничий журнал.- Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №6 (87), – С. 39-48.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6656
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_introduction.pdfНаукова стаття169.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.