Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6680
Title: Форензік-сервіс як запорука економічної безпеки підприємств
Other Titles: Forensic-service as a guarantee of economic security of the enterprise
Форензик-сервис как залог экономической безопасности предприятий
Authors: Ткаченко, Алла Михайлівна
Tkachenko, Alla M.
Ткаченко, Алла Михайловна
Тютченко, С.М.
Tiutchenko, S.M.
Тютченко, С.М.
Keywords: fraud
corporate fraud
forensics
unexpected verification
шахрайство
корпоративне
шахрайство
форензік
мошенничество
корпоративное мошенничество
форензик
форензик-сервис
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет
Abstract: UK: У статті обґрунтовано, що постійною загрозою для будь- якого бізнесу, яку не можливо спрогнозувати та абсолютно викорінити є корпоративне шахрайство. Розглянуто сутність поняття «корпоративне шахрайство» у вузькому та широкому розумінні. Обгрунтовано, що найбільш повне трактування поняття «корпоративне шахрайство» визначено Міжнародними стандартами аудиту Х4 240. Виокремлено ключові ризики провокування корпоративного шахрайства. Запропонова¬но перелік найбільш поширених серед корпоративного шахрай¬ства злочинів і правопорушень. Акцентовано увагу на методах і процедурах боротьби із корпоративним шахрайством. Наголошено, що у зарубіжній практиці серед інструментів боротьби із корпоративним шахрайством широкого поширення набув «форензік». Констатовано, що в Україні «форензік» перебуває лише на стадії становлення, оскільки «за» та «проти» щодо доцільності його запровадження у вітчизняній практиці суттєво гальмують його популяризацію. Доведено, що пропозиції науковців щодо введення в обіг понять «форензік-аудит» та «форензік-розслідування» не дозволяють повноцінно розкрити змістовну складову терміну «форензік», що саме і ускладнює його розуміння власниками бізнесу. Проаналізовано дефініції поняття «форензік». Запропоновано авторське визначення поняття «форензік-сервісу» за ідеографічним підходом як сервіс¬ного супроводу бізнесу, спрямованого на упередження виникнення ризиків корпоративного шахрайства, виявлення фактів порушення співробітниками і керівництвом компанії чинного законодавства, фальсифікації бухгалтерської та податкової звітності, випадків розкрадання або неналежного використання активів, корупції й зловживання повноваженнями, а також на оцінювання збитків від них та розробку прийнятного механізму відшкодування шкоди і повернення активів. Розглянуто сервісні послуги «форензік-сервісу», їх значимість у забезпеченні економічної безпеки підприємств. Викладено коротку характеристику сервісних послуг «форензік-сервісу». Обгрунтовано доцільність поширення у вітчизняній практиці «форензік-сервісу» як запоруки економічної безпеки бізнесу. EN: The article substantiates that corporate fraud is a constant threat to any business that cannot be predicted and completely eradicated. The essence of the concept of “corporate fraud ” in a narrow and broad sense is considered. It is substantiated that the most complete interpretation of the concept of “corporate fraud ” is determined by the International Standards on Auditing ISA 240. The key risks ofprovoking corporate fraud are identified. The list of the most common among corporate fraud and offenses is offered. Emphasis is placed on methods and procedures for combating corporate fraud. It is emphasized that in foreign practice, among the tools for combating corporate fraud is widespread “forensic ”. It is stated that in Ukraine “forensic ” is only at the stage of formation, since the pros and cons of the expediency of its introduction in domestic practice significantly slow its popularization. It is proved that the proposals of scientists for the introduction of concepts “forensic-audit” and ‘forensic investigations ” do not allow to fully disclosing the meaningful component of the term “forensic”, which also complicates its understanding by business owners. The definitions of the concept of “forensic ” are analyzed. The author defines the concept of “forensic- service ” by ideographic approach as a service support business aimed at preventing the emergence of corporate fraud risks, detection of violations by employees and company management of the current legislation, falsification of accounting and tax reporting, theft or misappropriation of assets, corruption, corruption damages from them and the development of an acceptable mechanism for damages and asset recovery. The “forensic-service”services, their importance in ensuring the economic security of enterprises are considered. A brief description of “forensic-semce ’’services is outlined. The expediency of distribution in domestic practice of “forensic-service ” as a pledge of economic security of business is substantiated. RU: В статье обосновано, что постоянной угрозой для любого бизнеса, которую невозможно спрогнозировать и абсо¬лютно искоренить является корпоративное мошенничество. Рассмотрена сущность понятия «корпоративное мошенничество» в узком и широком смысле. Обосновано, что наиболее полное определение понятия «корпоративное мошенничество» определено Международным стандартам аудита І5А 240. Выделены ключевые риски провоцирования корпоративного мо-шенничества. Предложен перечень наиболее распространенных среди корпоративного мошенничества преступлений и пра¬вонарушений. Акцентировано внимание на методах и процедурах борьбы с корпоративным мошенничеством. Отмечено, что в зарубежной практике среди инструментов борьбы с корпо¬ративным мошенничеством широкое распространение получил «форензик». Констатировано, что в Украине «форензик» на¬ходится только в стадии становления, поскольку «за» и «против» относительно целесообразности его внедрения в отече¬ственной практике существенно тормозят его популяризацию. Доказано, что предложения ученых о введении в оборот понятий «форензик-аудит» и «форензик-расследование» не позво¬ляют полноценно раскрыть содержательную составляющую термина «форензик», что именно и затрудняет его понимание собственниками бизнеса. Проанализированы дефиниции понятия «форензик». Предложено авторское определение понятия «форензик-сервиса» по идеографическому подходу как сервисного сопровождения бизнеса, направленного на предупрежде¬ние возникновения рисков корпоративного мошенничества, выявления фактов нарушения сотрудниками и руководством ком¬пании действующего законодательства, фальсификации бухгалтерской и налоговой отчетности, случаев хищения или не-надлежащего использования активов, коррупции и злоупотребление полномочиями, а также на оценку ущерба от них и разработку приемлемого механизма возмещения вреда и возрата активов владельцам. Рассмотрены сервисные услуги «форензик-сервиса», их значимость в обеспечении экономической безопасности предприятий. Изложена краткая характеристика сервисных услуг «форензик-сервиса». Обоснована целесо¬образность распространения в отечественной практике «форензик-сервиса» как залог экономической безопасности бизнеса.
Description: Ткаченко А.М. Форензік-сервіс як запорука економічної безпеки підприємств / А.М. Ткаченко, С.М. Тютченко // Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Сер. Організація виробництва. – Менеджмент. – Економіка підприємства. – Дніпро, 2019. – № 2 (10). – С. 95-102.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/6680
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko_Forensic.pdfНаукова стаття396.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.