Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/67
Title: Модель взаємного впливу дисциплін у процесі навчання
Other Titles: Модель взаимного влияния дисциплин в процессе обучения
Model the mutual influence of disciplines in process of the learning
Authors: Киричек, Галина Григорівна
Киричек, Галина Григорьевна
Kirichek, Galina G.
Вершина, Олександр Іванович
Вершина, Александр Иванович
Vershina, Alexander I.
Keywords: знання
кінцеві ланцюги Маркова
процес навчання
дисципліна
інформація
knowledge
finite Markov chains
learning process
discipline
information
знания
конечные цепи Маркова
процесс обучения
дисциплина
информация
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Series/Report no.: Проблеми моделювання та автоматизації проектування (МАП-2011);
Abstract: UK: Розглянуто взаємний вплив дисциплін, які вивчаються на процес навчання. Дисципліни представлені у вигляді ієрархії взаємозалежних об'єктів, а навчання - взаємозв'язком етапів засвоєння та перевірки знань, які описано як марковський процес. Параметрами етапів є ймовірності якісного засвоєння і якісної перевірки знань, а також витрати на виконання цих етапів. Різні варіанти взаємозв'язку дисциплін, які вивчаються дають різні рівні якості та витрат, визначаючи ефективність процесу навчання. RU: Рассмотрено взаимное влияние изучаемых дисциплин на процесс обучения. Дисциплины представлены в виде иерархии взаимосвязанных объектов, а обучение - взаимосвязью этапов усвоения и проверки знаний, описанных как марковский процесс. Параметрами этапов являются вероятности качественного усвоения и качественной проверки знаний, а также затраты на выполнение этих этапов. Различные варианты взаимосвязи изучаемых дисциплин дают разные уровни качества и затрат, определяя эффективность процесса обучения. EN: We reviewed the mutual influence of the studied subjects on the learning process. Disciplines represented in the form of a hierarchy of related objects, and learning - interrelation stages of learning and testing, described as a Markov process. The parameters of these stages is the probability high-quality assimilation and quality testing, as well as the cost of performing these stages. Different versions of the interrelation disciplines that are studied give different levels of quality and costs determining the effectiveness of the learning process.
Description: Вершина А.И. Модель взаимного влияния дисциплин в процессе обучения [Текст] / А.И.Вершина, Г.Г. Киричек // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Проблеми моделювання та автоматизації проектування (МАП-2011). Випуск 10 (197) . – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – С.208-217. – ISSN 2074-7888
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/67
ISSN: 2074-7888
Appears in Collections:Наукові статті кафедри КС та М

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kirichek_stat3.pdfСтаття6.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.