Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7110
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПовзло, Олександр Миколайович-
dc.contributor.authorPovzlo, Oleksandr M.-
dc.contributor.authorПовзло, Александр Николаевич-
dc.date.accessioned2021-02-22T07:57:32Z-
dc.date.available2021-02-22T07:57:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7110-
dc.descriptionМетодичні вказівки до проведення самостійної роботи студентів з курсу “Філософія” для студентів 2 курсу МТЕ і I курсу ФЕУ денної форми навчання, що навчаються за освітніми програмами зі спеціальності 073 Менеджмент - освітня програма (спеціалізація) – Менеджмент організацій і адміністрування, зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування – освітня програма (спеціалізація) – Регіональне управління, зі спеціальності 075 Маркетинг – освітня програма (спеціалізація) – Маркетинг, зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – освітня програма (спеціалізація) – Організація торгівлі та комерційна логістика, зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – освітня програма (спеціалізація) – Фінанси і кредит, зі спеціальності 071 Облік і оподаткування – освітня програма (спеціалізація) – Облік і аудит / Укл.: О.М. Повзло – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.uk
dc.description.abstractUK: Мета методичних вказівок – розвиток у студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулювання потреби до філософських оцінок історичних подій і фактів дійсності, засвоєння єдності світової історико-культурного процесу при одночасному визнанні різноманіття його форм. Роль і значення дисципліни «Філософія» у системі сучасної вищої освіти визначається необхідністю формування особистості майбутнього фахівця, що володіє не тільки вузькопрофесійними знаннями, але й орієнтується у досягненнях фундаментальних наук, здатного до оцінки існуючої соціокультурної ситуації з філософських позицій, що вміє використовувати у своїй професії й галузі методологію і досвід раціонального освоєння дійсності. EN: Aim methodichian indication of the discipline «Philosophy» – to develop students' interest in the fundamental knowledge necessary to stimulate philosophical assessments of historical events and facts of reality, learning the unity of the world historical-cultural process, while recognizing the diversity of its forms. The role and importance of discipline «Philosophy» in the system of modern higher education is determined by the need to develop the personality of the future specialist, owning not only narrow professional knowledge, but also guided in the achievements of fundamental sciences, capable of assessing the current socio-cultural situation of the philosophical position, is able to use the methodology in their professional field experience and rational understanding of reality. RU: Цель методических указаний – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. Роль и значение дисциплины «Философия» в системе современного высшего образования определяется необходимостью формирования личности будущего специалиста, владеющего не только узкопрофессиональными знаниями, но и ориентируется в достижениях фундаментальных наук, способного к оценке существующей социокультурной ситуации с философских позиций, умеет использовать в своей профессиональной области методологию и опыт рационального освоения действительности.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherНаціональний університет «Запорізька політехніка»uk
dc.subjectспецифіка філософського осягнення світуuk
dc.subjectісторія філософії (Схід, Захід)uk
dc.subjectідеї, теорії, проблеми сучасної світової філософіїuk
dc.subjectspecificity of philosophical understanding of the worlduk
dc.subjecthistory of philosophy (East, West)uk
dc.subjectideas, theories and problems of the modern world philosophyuk
dc.subjectспецифика философского осмысления мираuk
dc.subjectистория философии (Восток, Запад)uk
dc.subjectидеи, теории, проблемы современной мировой философииuk
dc.titleМетодичні вказівки до проведення самостійної роботи студентів з курсу “Філософія” для студентів 2 курсу МТЕ і I курсу ФЕУ денної форми навчання, що навчаються за освітніми програмами зі спеціальності 073 Менеджмент - освітня програма (спеціалізація) – Менеджмент організацій і адміністрування, зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування – освітня програма (спеціалізація) – Регіональне управління, зі спеціальності 075 Маркетинг – освітня програма (спеціалізація) – Маркетинг, зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – освітня програма (спеціалізація) – Організація торгівлі та комерційна логістика, зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – освітня програма (спеціалізація) – Фінанси і кредит, зі спеціальності 071 Облік і оподаткування – освітня програма (спеціалізація) – Облік і аудит.uk
dc.title.alternativeMethodichian indication of the discipline «Philosophy» for the bachelors of training accordingto educational and professional program of majoring in management - 073 educational program (specialization) - management of organizations and administration, majoring in public administration 281 Ta - educational program administration (specialization) - regional management, majoring in marketing - 075 educational program (specialization) marketing, Entrepreneurship, trade and 076 Exchange activity -educational program (specialization) - Trade Organization Ta commercial logistics, specialty 072 finance, banking and insurance - educational program (specialization) - finance and credit, accounting and taxation 071 - educational program (specialization) - accounting and auditing.uk
dc.title.alternativeМетодические указания для проведения самостоятельной работы студента з курсу «Философия» для студентов, обучающихся по образовательной программе по специальности 073 Менеджмент – образовательная программа (специализация) – Менеджмент организаций и администрирования, по специальности 281 Публичное управление та администрирование – образовательная программа (специализация) – Региональное управление, по специальности 075 Маркетинг – образовательная программа (специализация) – Маркетинг, по специальности 076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность – образовательная программа (специализация) – Организация торговли и коммерческая логистика, по специальности 072 Финансы, банковское дело и страхование – образовательная программа (специализация) – Финансы и кредит, по специальности 071 Учет и налогообложение – образовательная программа (специализация) – Учет и аудит.uk
dc.typeMethodological guidelinesuk
Appears in Collections:Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV_Povzlo.pdfМетодичні вказівки402.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.