Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9071
Title: Створення інформаційної системи для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків
Other Titles: Creation of an information system for the analysis of the effectiveness of the provision of services for the maintenance of multi-apartment buildings
Создание информационной системы для анализа эффективности предоставления услуг по обслуживанию многоквартирных домов
Authors: Бородіна, Катерина Андріївна
Borodina, Ekaterina A.
Бородина, Екатерина Андреевна
Keywords: Веб-ресурс
База даних
Інформаційна система
PHP
MYSQL
Аналіз якості обслуговування багатоквартирних будинків
Web resource
Database
information system
Analysis of the quality of service of apartment buildings
База данных
Информационная система
Анализ качества обслуживания многоквартирных домов
Issue Date: 2022
Publisher: Національний університет «Запорізька політехніка»
Abstract: UK: Об’єкт дослідження – інформаційна система для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків. Предмет дослідження – серверні скрипти, бази даних, інтерфейси взаємодії з базами даних. Мета роботи - розробка Web-ресурсу для громадської організації «Солідарна Справа Громад» з інтегрованою інформаційною системою для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків з метою популяризації та поширення вдалого досвіду. Метод дослідження – аналіз та розробка інформаційної системи з використанням досліджуваних технологій, що включає в себе розробку структури бази даних для СУБД MySQL, створення WEB-інтерфейсу для взаємодії з базою даних за допомогою серверних скриптів PHP, використання CSS, PHPMyAdmin, HTML, XAMPP, JavaScript, Python, VBA. В дипломній роботі розроблено Web-ресурс для громадської організації «Солідарна Справа Товариств» з інтегрованою інформаційною системою. Для оцінки якості та ефективності обслуговування багатоквартирних будинків запропоновано та реалізовано алгоритм визначення рейтингу обслуговуючих компаній. EN: The object of the study is an information system for the analysis of the effectiveness of the provision of services for the maintenance of apartment buildings. The subject of research is server scripts, databases, interfaces for interacting with databases. The purpose of the work is to develop a Web-resource for the public organization "Solidary Affairs of Communities" with an integrated information system for analyzing the effectiveness of providing services for the maintenance of apartment buildings in order to popularize and spread successful experience. The research method is the analysis and development of an information system using the researched technologies, which includes the development of the database structure for the MySQL DBMS, the creation of a WEB interface for interacting with the database using PHP server scripts, the use of CSS, PHPMyAdmin, HTML, XAMPP, JavaScript , Python, VBA. The thesis developed a Web resource for the public organization "Solidary Cause of Societies" with an integrated information system. To assess the quality and efficiency of service of apartment buildings, an algorithm for determining the rating of service companies has been proposed and implemented. RU: Объект исследования – информационная система для анализа эффективности предоставления услуг по обслуживанию многоквартирных домов. Предмет исследования – серверные скрипты, базы данных, интерфейсы взаимодействия с базами данных. Цель работы – разработка Web-ресурса для общественной организации «Солидарное Дело Общин» с интегрированной информационной системой для анализа эффективности предоставления услуг по обслуживанию многоквартирных домов с целью популяризации и распространения удачного опыта. Метод исследования – анализ и разработка информационной системы с использованием исследуемых технологий, включающей разработку структуры базы данных для СУБД MySQL, создание WEB-интерфейса для взаимодействия с базой данных с помощью серверных скриптов PHP, использование CSS, PHPMyAdmin, HTML, XAMPP, JavaScript , Python, VBA. В дипломной работе разработан Web-ресурс для общественной организации «Солидарное Дело Обществ» с интегрированной информационной системой. Для оценки качества и эффективности обслуживания многоквартирных домов предложен и реализован алгоритм определения рейтинга обслуживающих компаний.
Description: Бородіна К.А. Створення інформаційної системи для аналізу ефективності надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків: бакалаврська робота / К.А. Бородіна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 199 с.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9071
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри САіОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MR_Borodina.pdfМагістерська робота5.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.