Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9088
Title: Формування готовності до іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою
Other Titles: Formation of readiness for foreign language professional-oriented communicative competence of future specialists with higher education
Формирование готовности к иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности будущих специалистов с высшим образованием
Authors: Калашнік, Наталія
Кравченко, Таміла
Шастько, Ірина
Кузьміна, Марія
Kalashnik, Nataliia
Kravchenkо, Tamila
Shastko, Iryna
Kuzmina, Maria
Калашник, Нaталья
Кравченко, Тамила
Шастько, Ирина
Кузьмина, Мария
Keywords: formation
readiness
foreign language professional-oriented communicative competence
future specialists with higher education
формування
готовність
іншомовна професійно-орієнтована комунікативна компетенція
майбутні спеціалісти з вищою освітою
формирование
готовность
иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная компетенция
будущие специалисты с высшим образованием
Issue Date: 2022
Publisher: Katowice: Publishing House of University of Technology, Katowice
Abstract: UK: У процесі формування кадрового потенціалу важливим завданням є підготовка студентів до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Така підготовка має на меті не тільки підвищення якості мовної освіти, але й повинна сприяти успішній професійній самореалізації і мобільності молодих фахівців в умовах відкритого ринку праці. Сучасний спеціаліст будь-якої держави повинен не лише досконало знати технологію своєї професійної діяльності, але й він має здійснювати процес взаємодії при встановленні суб’єкт-суб’єктних стосунків з різними людьми і в різних сферах діяльності. EN: In the process of forming personnel potential, an important task is to prepare students for professional communication in a foreign language environment. Such training aims not only to improve the quality of language education, but also to contribute to the successful professional self-realization and mobility of young specialists in the conditions of the open labor market. RU: В процессе формирования кадрового потенциала важной задачей является подготовка студентов к профессиональному общению в иноязычной среде. Такая подготовка преследует цель не только повышения качества языкового образования, но и должна способствовать успешной профессиональной самореализации и мобильности молодых специалистов в условиях открытого рынка труда.
Description: Kuzmina M. Formation of readiness for foreign language professional-oriented communicative competence of future specialists with higher education / N. Kalashnik, T. Kravchenko, I. Shastko, M. Kuzmina // Digitalization and information society. Selected issues. – Katowice: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. – P. 192-197.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9088
Appears in Collections:Монографії кафедри СР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formation_of_readiness.pdfМонографія1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.