Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9089
Title: Peculiarities of Ukraine`s foreign trade for the period 2018-2020 in contexts of global and regional value chains.
Other Titles: Особливості зовнішньої торгівлі України в період 2018-2020 рр. у розрізі глобальних та регіональних ланцюгів доданої вартості.
Особенности внешней торговли Украины за период 2018-2020 гг. в разрезе глобальных и региональных цепочек добавленной стоимости.
Authors: Севастьянов, Родіон Вікторович
Sevast`yanov, Rodion V.
Севастьянов, Родион Викторович
Keywords: fragmentation of production
global value chains
regional value chains
foreign trade
фрагментація виробництва
глобальні ланцюги вартості
регіональні ланцюги вартості
зовнішня торгівля
фрагментация производства
глобальные цепочки стоимости
региональные цепочки стоимости
внешняя торговля
Issue Date: 2022
Publisher: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Abstract: UK: В публікації досліджується міжнародна торговельна діяльність України за період 2018-2020 років. Українські компанії забезпечують інтеграцію в глобальні ланцюги створення вартості. Дослідження підтверджує позитивну динаміку зовнішньої торгівлі України за період 2018-2020 років. Українські підприємства експортують переважно товари з низькою доданою вартістю та імпортують товари з високою доданою вартістю. Розвиток економіки України потребує успішної інтеграції у світові виробничо-збутові мережі та можливий за умови скорочення переробки сировини з незначною доданою вартістю. У дослідженні використано наступні методи: аналіз та вивчення літератури, науковий опис, Інтернет-дослідження, статистичне та структурне опитування, представлення даних. Дослідження показало, що економічні відносини між Україною та торговельними партнерами демонструють значне зростання зовнішньої торгівлі в рамках глобальних ланцюгів вартості. Українські компанії забезпечують інтеграцію в глобальні ланцюги створення вартості. Сільськогосподарська та промислова продукція, експортована з України, склала 42,1% від загального обсягу міжнародного продажу у 2020 році. Рекомендації щодо інтеграції України в глобальні та регіональні бізнес-сервіси включають розвиток сервісів у контексті глобальних ланцюгів вартості, розвиток міжнародної співпраці між підприємствами на глобальних бізнес-платформах. Основою успішної інтеграції в глобальні ланцюги вартості має стати розвиток інноваційних екосистем промислових високих технологій. Важливо розвивати інноваційні промислові високотехнологічні екосистеми для успішної інтеграції в глобальні ланцюги вартості. В українському експорті переважає металургійна та сільськогосподарська продукція. Його особливістю є висока частка проміжних товарів, що використовуються як вихідний матеріал для виробництва інших кінцевих споживчих товарів. Автор пропонує сучасні напрями розвитку для подальшої інтеграції української економіки у глобальні та регіональні ланцюги створення вартості. Рекомендації щодо інтеграції України в глобальні та регіональні вартісні ланки включають розвиток сервісів, розвиток міжнародної співпраці між підприємствами на глобальних бізнес-платформах. Основою зростання міжнародних торговельних відносин має стати розвиток інноваційних екосистем промислових високих технологій. EN: The article investigates international trade activity of Ukraine for the period 2018–2020. Ukrainian companies tend to be providing integration into global value chains. The research confirms positive dynamics in foreign trade of Ukraine for the period 2018–2020. The Ukrainian enterprises mainly exports low value-added goods and imports high valueadded goods. Development of Ukraine’s economy requires successful integration into global production and distribution networks with a reduction in the processing of raw materials with insignificant added value. The research confirms positive dynamics in foreign trade of Ukraine for the period 2018–2020. The Ukrainian enterprises mainly exports low value-added goods and imports high value-added goods. Development of Ukraine’s economy requires successful integration into global production and distribution networks with a reduction in the processing of raw materials with insignificant added value. The research methods used in the study are as follows: analysis and study of literature, scientific description, Internet research, statistical and structural survey, data sheet presentation. The research proved that the economic relations between Ukraine and trade partners demonstrate significant increase of the foreign trade within the global value chains (GVC). Ukrainian companies tend to be providing integration into global value chains. Agricultural and industrial products exported from Ukraine accounted for 42.1% of the total international sales in 2020. Recommendations for Ukraine’s integration into global and regional business services can include developing services in context of GVC, developing international cooperation between enterprises on global business platforms. The basis for successful integration into GVC must be the development of innovative ecosystems of industrial high technologies. It is important to develop innovative industrial high-tech ecosystems for successful integration into GVC. Ukrainian exports are dominated by metallurgical and agricultural products. Its feature is the high proportion of intermediate goods used as a source material for the production of other final consumer goods. The author tries to formulate modern directions of development for further integration of the Ukrainian economy into global and regional value chains. Recommendations for Ukraine’s integration into global and regional business services can include developing services, developing international cooperation between enterprises on global business platforms. The basis for the growth of international trade relations should be the development of innovative ecosystems of industrial high technology. RU: В статье исследуется внешнеторговая деятельность Украины за период 2018–2020 гг. Украинские компании обеспечивают интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости. Исследование подтверждает положительную динамику внешней торговли Украины за период 2018–2020 гг. Украинские предприятия в основном экспортируют товары с низкой добавленной стоимостью и импортируют товары с высокой добавленной стоимостью. Развитие экономики Украины требует успешной интеграции в глобальные производственные и сбытовые сети с сокращением переработки сырья с незначительной добавленной стоимостью. Методы исследования, использованные в исследовании, следующие: анализ и изучение литературы, научное описание, интернет-исследование, статистическое и структурное обследование, презентация технических данных. Исследование показало, что экономические отношения между Украиной и торговыми партнерами демонстрируют значительный рост внешней торговли в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости. Украинские компании обеспечивают интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины составил 42,1% от общего объема международных продаж в 2020 году. Рекомендации для интеграции Украины в глобальный и региональный бизнес услуги могут включать разработку услуг в контексте глобальных цепочек добавленной стоимости, развитие международного сотрудничества между предприятиями на глобальных бизнес-платформах. Основой успешной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости должно стать развитие инновационных экосистем в сфере промышленных высоких технологий. Для успешной интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости важно развивать инновационные промышленные высокотехнологичные экосистемы. В украинском экспорте преобладают металлургическая и сельскохозяйственная продукция. Его особенностью является высокая доля промежуточных товаров, используемых в качестве исходного материала для производства других конечных потребительских товаров. Автор формулирует современные направления развития дальнейшей интеграции экономики Украины в глобальные и региональные цепочки создания стоимости. Рекомендации по интеграции Украины в глобальные и региональные бизнес-услуги могут включать разработку услуг, развитие международного сотрудничества между предприятиями на глобальных бизнес-платформах. Основой роста международных торговых отношений должно стать развитие инновационных экосистем промышленных высоких технологий.
Description: Sevast`yanov R. (2022). Peculiarities of Ukraine`s foreign trade for the period 2018-2020 in contexts of global and regional value chains. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2022
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9089
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ПТ та БД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS _Sevastyanov.pdfНаукова стаття220.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.