Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9906
Title: Features of teaching higher mathematics to students who are doing the course in a foreign language
Other Titles: Особливості викладання вищої математики студентам, які опановують навчальну дисципліну іноземною мовою
Authors: Сніжко, Наталія Вікторівна
Snizhko, Nataliia V.
Руднєва, Вікторія Миколаївна
Rudnieva, Viktoriia M.
Keywords: вища математика
іноземна мова
іншомовна освіта
математичні терміни
higher mathematics
foreign language
foreign language education
mathematical terms
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Abstract: UK: У статті розглянуто специфіку викладання вищої математики іноземною (не рідною для студентів) мовою. Зазначено, що глобалізація у сферах міжнародної ділової та наукової співпраці, інтегрування українських університетів в міжнародний науково-освітній простір призводять до необхідності підготовки фахівців, які володіють офіційною мовою спілкування в діловому та науковому світі, зокрема англійською. Із цією метою в багатьох університетах базові курси викладаються іноземною мовою. Автори висвітлюють питання, пов’язані з викладанням вищої математики англійською мовою для україномовних студентів інженерно-технічних спеціальностей, а також українською мовою для студентів – іноземних громадян медичних та фармацевтичних спеціальностей. Висвітлено основні комунікативні проблеми лінгвістики, які виникають під час навчання студентів англійською мовою: правильне сприйняття сказаної форми; переведення форми в загальне значення; застосування елементів-термінів та вузькоспецифічних виразів; формування лексичного поняття, асоційованого з новою лексемою. Сформульовано найпоширеніші конкретні проблеми, що постають перед викладачами курсу вищої математики під час викладання англійською, такі як низький вхідний рівень володіння англійською студентами, уповільнений темп викладання, відсутність аналогічного курсу рідною мовою, відмінності у підходах до викладання вищої математики в Україні та за кордоном, а також можливі шляхи подолання вказаних проблем. Підкреслено необхідність відповідного методичного забезпечення занять іноземною мовою. Аналогічні питання висвітлюються і для випадку, коли курс вищої математики викладається українською для іноземних студентів. Автори, спираючись на особистий досвід, дають рекомендації щодо безпосереднього проведення занять з вищої математики іноземною мовою. Показано, що зазначені проблеми не впливають на якість вищої освіти за умови належної методичної кваліфікації викладача. Звернено увагу на переваги навчання англійською та перспективи, які у зв’язку із цим відкриваються перед студентами. EN: The article considers the features of teaching higher mathematics in a foreign language (non-native to students). The article notes that globalization in the field of international business and scientific cooperation, Ukrainian universities’ integration into the international scientific and educational space result in training specialists to know the official languages of business and scientific communication, including English. Therefore, basic courses are taught in English at many universities. The authors cover issues related to teaching higher mathematics in English for Ukrainian-speaking students of engineering and technical specialities, as well as in Ukrainian for foreign students of medical and pharmacological specialities. The article highlights the main communicative problems of linguistics that arise when teaching students English: the correct perception of the form pronounced; translation of the form into its general meaning; use of terms-elements and narrowly specific expressions; formation of a lexical concept associated with a new lexeme. It also outlines the most common specific problems teachers of higher mathematics face when teaching English, such as students’ low English language entry level, slow pace of teaching, lack of similar courses in a native language, differences in approaches to teaching higher mathematics in Ukraine and abroad, as well as possible ways to overcome these problems. The authors emphasize the urgency of appropriate methodological support for foreign language classes. Similar issues are covered for the case when the course of higher mathematics is taught in Ukrainian for foreign students. The authors, based on their personal experience, give recommendations for direct classes in higher mathematics in a foreign language. They show that these problems do not affect the quality of higher education provided the teacher has appropriate methodological qualifications. The article also draws attention to the benefits of learning English and the prospects that open up to students in this regard.
Description: Snizhko, N.V. Features of teaching higher mathematics to students who are doing the course in a foreign language [Текст] / N.V.Snizhko, V.M.Rudnieva // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 1(41).– С. 297 – 303.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9906
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Snizhko.pdfНаукова стаття455.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.