Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9909
Title: Дидактичні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні вищої математики на білінгвальній основі
Other Titles: Didactic aspects of the application of information technologies in the study of higher mathematics on a bilingual basis
Authors: Сніжко, Наталія Вікторівна
Snizhko, Nataliia V.
Keywords: вища математика
іноземна мова
іншомовна освіта
білінгвальна освіта
higher mathematics
foreign language
foreign language education
bilingual education
Issue Date: 2022
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Abstract: UK: В статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням інформаційних технологій при викладанні вищої математики в технічному виші іноземною (англійською) мовою. Підкреслено, що забезпечення володіння кількома мовами випускниками вишів України є однією із цілей, викладених в Державній національній програмі "Освіта" і Національній доктрині розвитку освіти, оскільки одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти є її інтеграція до європейського та світового освітніх просторів. У статті зазначено, що при білінгвальному (двомовному) навчанні іноземна мова є не тільки метою, але і засобом осягнення світу спеціальних знань. Обгрунтовується вибір математики в якості такої області. В роботі висвітлюються аспекти білінгвального навчання, пов’язані з інформатизацією освіти (використання систем комп'ютерної математики Maple, Mathematica, MatLab, Mathcad, AutoCAD, WolframAlpha, видавничих систем для набору математичних текстів LaTex, MathType, англомовних освітніх ресурсів мережі Інтернет, різноманітних пакетів професійних інженерних програм, засобів мультимедіа і пов’язаних з ними технологій). Наведений приклад проведення дистанційного заняття у вигляді відеоконференції (складання тез математичного тексту) та приклад завдання на переклад коментарів до вбудованих програм Maple (з використанням ABBYY Lingvo або MT). Детально розглянуті недоліки використання інформаційних технологій у навчальному процесі (проблема розуміння матеріалу, відсутність діалогу, незбіжність внутрішньої семантичної мови студента з природною/усередненою мовою, на яку орієнтовані засоби інформаційно-комп’ютерних технологій). Підкреслюється необхідність вирішення проблеми відповідної підготовки викладацьких кадрів. EN: The article deals with issues related to the use of information technologies in teaching higher mathematics in a technical university in a foreign (English) language. It is emphasized that ensuring the mastery of several languages by graduates of higher education institutions of Ukraine is one of the goals outlined in the State National Program "Education" and the National Doctrine of Education Development, since one of the priority directions of education development is its integration into the European and world educational spaces. The article states that in bilingual education, a foreign language is not only a goal, but also a means of understanding the world of special knowledge. The choice of mathematics as such a field is justified. The work highlights the aspects of bilingual education related to the informatization of education (the use of computer mathematics systems Maple, Mathematica, MatLab, Mathcad, AutoCAD, WolframAlpha, publishing systems for typing mathematical texts LaTex, MathType, English-language educational resources on the Internet, various packages professional engineering programs, multimedia tools and related technologies). An example of conducting a remote lesson in the form of a video conference (drafting theses of a mathematical text) and an example of a task for translating comments to built-in Maple programs (using ABBYY Lingvo or MT) are given. The disadvantages of the use of information technologies in the educational process are considered in detail (the problem of understanding the material, the lack of dialogue, the inconsistency of the internal semantic language of the student with the natural/averaged language on which the means of information and computer technologies are oriented). The need to solve the problem of appropriate training of teaching staff is emphasized.
Description: Сніжко, Н.В. Дидактичні аспекти застосування інформаційних технологій при вивченні вищої математики на білінгвальній основі [Текст] / Н.В.Сніжко // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2022. – № 4(44).– С. 128 – 133.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9909
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ
Наукові статті кафедри ВМ
Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Snizhko.pdfНаукова стаття291.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.