Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9916
Title: Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею
Other Titles: Dynamics of a thin cylindrical shell in elastic medium with a free surface
Authors: Фасоляк, Антон Володимирович
Fasoliak, Anton V.
Пожуєв, Володимир Іванович
Pozhuev, Vladimir I.
Keywords: Механіка де формівного твердого тіла
Mechanics of a deformable solid body
Issue Date: 2017
Publisher: Навчально-науковий інститут промислових і бізнес технологій, Український державний університет науки і технологій
Abstract: UK: Розглянута нескінченна циліндрична оболонка, яка знаходиться у тривимірному пружному інерційному півпросторі із вільною поверхнею, причому вісь оболонки паралельна поверхні півпростору. Вивчено випадок, коли до внутрішньої поверхні оболонки прикладаються врівноважені імпульсивні нормальні навантаження. Досліджено вплив нестаціонарної деформації оболонки на напружено-деформований стан півпростору і на переміщення поверхні півпростору. Проведено аналіз впливу глибини залягання оболонки від поверхні півпростору на напружено-деформований стан такої системи. EN: An infinite cylindrical shell, located in a three-dimensional elastic inertial half-space with a free surface, the shell axis is parallel to the surface of the half-space was considered. Case when to the inner surface of the shell applied normal balanced impulsive loads was studied. The influence of non-stationary shell deformation on the stress-strain state of half-space and moving of the half-space surface were studied. The influence of the depth of the shell location from the half-space surface on the stress-strain state of that system was analyzed.
Description: Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2017), м. Дніпро, 28-30 березня 2017 р. - Дніпро: НМетАУ, 2017.
URI: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/9916
Appears in Collections:Наукові статті кафедри ВМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_Fasoliak.pdfНаукова стаття181.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.