Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензійним обсягом 100 (сто) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по образовательно-профессиональной программе «Учет и аудит» по направлению подготовки 6.030509 «Учет и аудит» Запорожского национального технического университета по первому (бакалаврским) уровнем с лицензионным объемом 100 (сто) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for accreditation and the results of the accreditation examination, the commission concludes that the accreditation of the educational and professional program "Accounting and Audit" in the direction of preparation 6.030509 "Accounting and Audit" of the Zaporizhzhya National Technical University for the first (bachelor) level with a license volume of 100 (one hundred) people.

Description

Голова експертної комісії – декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету, доктор економічних наук, професор Г.М. Давидов. Член експертної комісії – доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент О. В. Артюх

Keywords

експертний висновок, акредитація, облік, бакалавр, expert conclusion, accreditation, аccounting, bachelor, аккредитация, психология

Citation