EIRNUZP – Електронний інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка»

Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є співробітники, аспіранти, докторанти та студенти Національного університету «Запорізька політехніка».

Положення про репозитарій >>

 

Recent Submissions

Item
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» для студентів спеціальності 173 – Авіоніка усіх форм навчання. Частина І.
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Назарова, Олена Сергіївна; Nazarova, Olena S.
UK: Методичні вказівки містять опис шести лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» у відповідності до навчальних планів ОКР бакалаврів і рекомендації до їх виконання. EN: Guidelines contain descriptions of six laboratory work on discipline "Metrology, Standardization and Certification" in accordance with the curriculum Bachelor's Degree and recommendations for their implementation.
Item
Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» для студентів спеціальності 173 – Авіоніка усіх форм навчання. Частина ІІ.
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Назарова, Олена Сергіївна; Nazarova, Olena S.
UK: Конспект лекцій містить матеріали з вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація і сертифікація» (МСіС) у відповідності до навчальних планів ОКР бакалаврів спеціальності 173 – Авіоніка. EN: The lecture summary contains materials for the study of the discipline "Metrology, Standardization and Certification" (MSiS) in accordance with the curriculum of the Bachelor of Science in Bachelor of Specialty 173 - Avionics.
Item
Робоча програма навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку»
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кокарева, Світлана Миколаївна; Kokareva, Svitlana M.
UK: Представлено загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти відповідно до кваліфікації, зміст, обсяги, послідовність, організаційні форми вивчення навчальної дисципліни «Здоров’язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку», форми і засоби поточного та підсумкового контролю знань. EN: The general and professional competencies that an applicant for higher education must master in accordance with the qualifications, content, volumes, sequence, organizational forms of studying the academic discipline "Health-preserving technologies and cooperation in functional development", forms and means of current and final control of knowledge are presented
Item
Радіоелектроніка, інформатика, управління: до 25-ї річниці заснування наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління» : бібліографічний покажчик
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2024) Бут, Олена Юріївна; But, Olena Y.; Медведева, Галина Володимирівна; Medvedeva, Galina V.
UK: Бібліографічний покажчик відображає бібліографічні описи статей з анотаціями. До видання увійшли бібліографічні описи статей, опублікованих у журналі в 1999–2024 рр. (1588 назв). Метою покажчика є ознайомлення фахівців у галузі радіоелектроніки та телекомунікації, математичного та комп’ютерного моделювання, нейроінформатики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та управління у технічних системах з інформацією про публікації вчених та фахівців у цьому науковому виданні. EN: The bibliographic display shows bibliographic descriptions of articles with annotations. Until now, bibliographical descriptions of articles published in the journal in 1999–2024 have been updated. (1588 names). The purpose of the index is familiarization of specialists in radioelectronics and telecommunications, mathematical and computer modeling, neuroinformatics and intelligent systems, information technologies and control in technical systems with information about the publications of scientists and specialists in this scientific journal.
Item
On the mechanisms of sintering thermomechanical titanium powder
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Омельченко, Ольга Станіславівна; Omelchenko, Olga S.; Акімов, Іван Васильович; Аkimov, I.; Скребцов, Андрій Андрійович; Skrebtsov A.; Шалева, Наталія Валеріївна; Shaleva N.
UK: В роботі сформульована мета дослідити механізми, по яким відбувається спечення порошків титанових сплавів несферичної форми, в залежності від режимів їх пресування, до дифузії атомів під час ізотермічної витримки зразків. EN: The aim of the work is to investigate the mechanisms by which the sintering of titanium alloy powders of nonspherical shape, depending on their pressing modes, leads to atomic diffusion during isothermal holding of samples.