Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті. EN: THE GENERAL CONCLUSION:Based on the above, the expert commission of the Ministry of Education and Science of Ukraine concluded that it is possible to accredit the educational and professional program «Software Engineering» in the specialty 121«Software Engineering» at the first (Bachelor's) level of higher education at Zaporozhye National Technical University. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании вышеуказанного экспертная комиссия Министерства образования и науки Украины сделала вывод о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Инженерия программного обеспечения» по специальности 121 «Инженерия программного обеспечения» по первому (бакалаврскому) уровню высшего образования в Запорожском национальном техническом университете.

Description

Голова експертної комісії: Пєтух Анатолій Михайлович - завідувач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Бодянський Євгеній Володимирович - професор кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор

Keywords

експертний висновок, акредитація, програмні засоби, бакалавр, expert report, accreditation, software tools, bachelor, экспертное заключение, аккредитация, программные средства

Citation