Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Мета виконання контрольної роботи. Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою економічною літературою, підручниками та посібниками, довідниками, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами згідно з обраною темою; навчитися використовувати прийоми фінансового менеджменту на матеріалах конкретних підприємств EN: The purpose of the control work. The student must learn to independently work with scientific economic literature, textbooks and manuals, reference books, statistical and other scientific support materials according to the chosen theme; Learn how to use financial management techniques on the materials of specific enterprises RU: Цель выполнения контрольной работы. Студент должен научиться самостоятельно работать с научной экономической литературой, учебниками и пособиями, справочниками, статистическими и другими научно-вспомогательными материалами в соответствии с выбранной темой; научиться использовать приемы финансового менеджмента на материалах конкретных предприятий

Опис

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад. І. Є. Андрющенко, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.- 26с.

Ключові слова

anticrisis financial management, financial stability, annuity, pricing methods, pricing methods, антикризове фінансове управління, фінансова стійкість, ануїтет, методи ціноутворення, антикризисное финансовое управление, финансовая устойчивость, аннуитет

Бібліографічний опис