Відомості про самоаналіз освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка», включаючи ОПП 2016, ОПП 2019 р.

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі самоаналізу група забезпечення робить висновок про відповідність програми вимогам 1-го освітньо-професійного рівня та пропонує розпочати процедуру акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем в Національному університеті «Запорізька політехніка». EN: OVERALL CONCLUSION: Based on the self-analysis, the support group concludes that the program meets the requirements of the 1st educational and professional level and proposes to start the accreditation procedure of the educational and professional program "Finance and Credit" specialty 072 "Finance, Banking and Insurance" and Administration "at the first (bachelor's) level at the National University "Zaporizhzhia Polytechnic". RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании самоанализа группа обеспечения делает вывод о соответствии программы требованиям 1-го образовательно-профессионального уровня и предлагает начать процедуру аккредитации образовательно-профессиональной программы «Финансы и кредит» специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» отрасли знаний 07 «Управление и администрирования »по первому (бакалаврским) уровнем в Национальном университете «Запорожская политехника»

Description

Гарант Освітньо-професійної програми Шарова Світлана Василівна, к.е.н, доцент, завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»

Keywords

акредитація, фінанси, бакалавр, accreditation, finances, bachelor, аккредитация, аккредитация, финансы

Citation