Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” Ч.1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних основ державної монетарної політики держави, опанування принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів кредитування, а також володіння методами аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні. EN: The main purpose of studying the discipline is to formulate the theoretical foundations of the state monetary policy of the state, to master the principles of functioning of money in a market economy and the principles of crediting, as well as to possess methods of analysis and evaluation of monetary and credit policy in Ukraine RU: Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование теоретических основ государственной монетарной политики государства, овладение принципов функционирования денег в рыночной экономике и принципов кредитования, а также владение методами анализа и оценки денежной и кредитной политики в Украине

Description

Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Гроші та кредит” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Частина 1) / уклад. І.Г. Пахомова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 102 с.

Keywords

currency, monetary policy, monetary institutions, inflation, грошовий обіг, грошово-кредитна політика, валютно-кредитні установи, інфляції, денежный оборот, денежно-кредитная политика, валютно-кредитные учреждения, инфляции

Citation