Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування зварювальних цехів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування зварювальних цехів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These methodical instructions for the study of independent work on the discipline "Designing of welding workshops" for students of specialty 131 "Applied Mechanics" of all forms of education RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Проектирование сварочных цехов» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування зварювальних цехів» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

робоча програма, теми лекцій, стислий зміст лекції, змістові модулі, контрольні завдання, перелік контрольних запитань, work program, themes of lectures, summary of the lecture, content modules, control tasks, list of сontrol questions, рабочая программа, темы лекций, краткое содержание лекции, содержательные модули, контрольные задания, перечень контрольных вопросов

Бібліографічний опис