Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Виробництво зварних конструкцій» для студентів освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання EN: These methodical instructions for the study of independent work on the discipline "Production of welded structures" for students of the educational program "Welding technologies and equipment" of all forms of training RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Производство сварных конструкций» для студентов образовательной программы «Технологии и оборудование сварки» всех форм обучения

Опис

Ключові слова

мета дисципліни, завдання дисципліни, теми лекцій, стислий зміст лекції, змістові модулі, контрольні завдання, перелік контрольних запитань, перелік лабораторних робіт, purpose of the discipline, task of discipline, themes of lectures, summary of the lecture, content modules, control tasks, list of сontrol questions, list of laboratory works, цель дисциплины, задача дисциплины, темы лекций, краткое содержание лекции, содержательные модули, контрольные задания, перечень контрольных вопросов, перечень лабораторных работ

Бібліографічний опис