Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання EN: These methodical instructions for independent work on the discipline "Automatic welding control" for students of specialty 131 "Applied Mechanics" of all forms of education RU: Приведены методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Автоматическое управление сваркой» для студентов специальности 131 «Прикладная механика» всех форм обучения

Опис

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматичне керування зварюванням» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / уклад.: А. О. Шумілов, О. Є. Капустян – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 14 с.

Ключові слова

перелiк змістових модулів, перелiк тем лекцій, структура курсу, перелік лабораторних робіт, контрольні завдання, перелік контрольних запитань, list of content modules, the list of topics of lectures, course structure, list of laboratory works, control tasks, list of сontrol questions, перечень содержательных модулей, перечень тем лекций, структура курса, перечень лабораторных работ, контрольные задания, перечень контрольных вопросов

Бібліографічний опис