Експертні висновки за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.05070201 «Електричні машини і апарати» напряму 6.050702 «Електромеханіка» у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.05070201 «Електричні машини і апарати» напряму 6.050702 «Електромеханіка» з ліцензованим обсягом 20 осіб денної форми навчання та 20 осіб заочної форми навчання. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the above Ministry of Education and Science expert committee it was accredited the speciality 8.05070201 "Electrical machines and apparatus" direction 6.050702 "Electromechanics"with the licensed amount 20 people on full-time and 20 people on distance learning. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании указанного выше экспертная комиссия МОН сделала вывод о возможности аккредитации специальности 8.05070201 «Электрические машины и аппараты» направления 6.050702 «Электромеханика» с лицензированным объемом 20 человек дневной и 20 человек заочной форм обучения.

Description

Голова експертної комісії: Шинкаренко Василь Федорович – завідувач кафедри електромеханіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор; Член експертної комісії: Клименко Борис Володимирович – завідувач кафедри електричних апаратів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.

Keywords

експертний висновок, акредитація, електричні апарати, магістр, expert report, accreditation, Electrical and electronic apparatus, Masters, экспертное заключение, аккредитация, электрические аппараты, магистр

Citation