Експертні висновки за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи напряму підготовки «Політологія» спеціальності 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті

Abstract

UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.030104 «Політологія» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки у Запорізькому національному технічному університеті з ліцензованим обсягом 40 осіб на денному відділенні. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of materials submitted for the accreditation and the results of the accreditation expertise, the Expert Board concludes that it is possible to accredit training program 6.030104 “Political Science” according to the first (bachelor’s) level of education at Zaporizhzhia National Technical University with a license number of 40 (forty) people for full-time course of study RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации направления подготовки 6.030104 «Политология» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки в Запорожском национальном техническом университете с лицензионным объемом 40 человек на дневном отделении.

Description

Голова експертної комісії – Ніколаєнко Наталія Олександрівна, завідувач політології Миколаївського університету імені В.О. Сухомлинського, доктор політичних наук, професор. Член експертної комісії – Третяк Олексій Анатолійович, завідувач кафедри політології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор політичних наук, професор.

Keywords

експертний висновок, акредитація, акредитація, бакалавр, expert conclusion, accreditation, political studies, bachelor, экспертное заключение, аккредитация, политология

Citation