Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ТМБ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 159
 • Документ
  Технологічне забезпечення якості виготовлення деталей типу «Вал-фланець»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Cухін, Олег Сергійович; Sukhin, Oleh
  UK: В роботі Розроблені рекомендації технологічного забезпечення якості виготовлення деталі «Вал-фланець» шляхом застосування накатного зміцнення роликами зовнішніх поверхонь на верстаті WAM GAMMA NC 3500. EN: Recommendations for technological quality assurance were developed in the work production of the "Shaft-flange" part by using a roller strengthening of outer surfaces with rollers on the WAM GAMMA NC machine 3500.
 • Документ
  Підвищення якості поверхонь деталей, отриманих 3D друком, за допомогою полірування щітковими полімерно-абразивними інструментами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Степанова, Анастасія Іванівна; Stepanova, Anastasiia
  UK: У роботі представлено можливості адитивного виробництва і напрям розширення сфери застосування адитивних технологій за рахунок постдрукової обробки. Досліджено процес фінішної обробки (зняття гострих кромок та отримання радіусів заокруглення) зразків, виготовлених 3D-друком з жароміцних матеріалів, полімерно-абразивним щітковим інструментом. Отримано режими обробки та надані технологічні рекомендації. EN: The paper presents: the possibilities of additive manufacturing and the direction of expanding the application scope of additive technologies due to post-printing processing. The samples were made using 3D printing from heat-resistant materials. The process of finishing (removing sharp edges and obtaining rounding radii) with a polymer-abrasive brush tool was studied. Processing modes are obtained and technological recommendations are provided.
 • Документ
  Дослідження впливу зносу ріжучого інструменту на особливості динаміки процесу механічної обробки муфти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Марченко, Максим Володимирович; Marchenko, Maksym
  UK: В магістерській роботі розглянуто види зношення інструменту, вплив вібрацій на зношення інструменту, досліджено вплив зносу ріжучого інструменту на особливості динаміки механічної обробки муфти, спроектовано технологічний процес виготовлення муфти, обрано обладнання, інструмент, розраховані режими різання, норми часу, спроектовано робоче пристосування для свердлильної операції та контрольне пристосування, проведено розрахунок деталі на міцність за допомогою комп’ютерного моделювання в програмі NX, розроблено керуючі програми для операцій з ЧПК, запропоновані рекомендації та обладнання для автоматизації токарних операції шляхом застосування роботизованого комплексу, передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу. EN: In the master's thesis, various types of tool wear are examined, the influence of vibrations on tool wear is analyzed. The impact of cutting tool wear on the dynamics of sleeve mechanical processing is investigated. A technological process for manufacturing the sleeve is designed, equipment and tools are selected, cutting parameters are calculated, time standards are established. A working adaptation for drilling operations and a control device are designed. Strength calculations for the part are conducted using computer modeling in the NX program. Control programs for CNC operations are developed. Recommendations and equipment for automating lathe operations through the use of a robotic system are proposed, along with measures for ensuring the safety of personnel during work.
 • Документ
  Підвищення експлуатаційних властивостей деталей за допомогою комплексної фінішної обробки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коршунова, Наталя Іванівна; Korshunova, Natalia
  UK: У виконаній роботі з підвищення експлуатаційних властивостей деталей проаналізовані фінішні методи обробки тонкостінних складнопрофільних деталей ГТД з вибором наповнювачів для віброполірувальної установки, які в свою чергу впливають на якість обробленої поверхні. Розглянуто технологічний процес фінішної обробки секторів лопаток соплового апарату та лопаток компресора високого тиску ГТД. Отримані режими обробки та надані технологічні рекомендації. EN: Finishing methods for processing thinwalled, complexprofile parts of the gas turbine engine with the choice of fillers for the vibropolishing installation, which in turn affect the quality of the treated surface, were analyzed in the work on improving the operational properties of the parts. The technological process of finishing the sectors of the blades of the nozzle apparatus and the blades of the high pressure gas turbine compressor is considered. Received processing modes and provided technological recommendations.
 • Документ
  Технологічні особливості виготовлення деталей типу диск з використанням інноваційного програмного забезпечення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Коршунов, Володимир Романович; Korshunov, Volodymyr
  UK: В роботі описано послідовність технологічного процесу, розрахунки припусків, режимів різання та норм часу. Розроблено конструкції робочого та контрольного пристосування Проведено розрахунок деталі на міцність, запропоновано обладнання для виготовлення ступиці і заходи щодо автоматизації та механізації процесу, передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу. EN: The work describes the sequence of the technological process, calculations of allowances, cutting modes and time standards. Designs of working and control devices have been developed The calculation of the strength of the part was carried out, equipment for the manufacture of the hub and measures for automation and mechanization of the process were proposed, measures for the safe work of personnel were provided.
 • Документ
  Підвищення якості обробки зубчастого вінця шестерні фінішними методами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ярошенко, Юлія Борисівна; Yaroshenko, Yuliia
  UK: В роботі вдосконалено технологічний процес виготовлення шестерні привода відцентрового суфлеру,отримання заготовки,механічної обробки та фінішного етапу обробки зубчастого вінця. EN: In the work, a technological process of manutacturing the gear of the contrifugal prompter brive, odtaining the workpiese,mechanical processing and the final stage of processing the toothed cring was improved.
 • Документ
  Технологічне забезпечення підвищення експлуатаційної стійкості деталі «Гайка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пойденко, Михайло Валерійович; Poidenko, Mykhailo
  UK: Згідно теми роботи «Технологічне забезпечення підвищення експлуатаційної стійкості деталі «Гайка» було вдосконалено ТП виготовлення деталі «Гайка» ,з метою експлуатаційної стійкості деталі . EN: According to the topic of the work "Technological support for increasing operational stability of the "Nut" part, the TP for the production of the "Nut" part was improved, with the aim of operational stability of the part.
 • Документ
  Особливості технології виготовлення тонкостінних великогабаритних деталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Немчин, Ольга Володимирівна; Nemchyn, Olha
  UK: В роботі спроектовано маршрут обробки поверхонь та розрахунок режимів різання деталі вал вільної турбіни, було запропонована автоматизація токарної обробки за допомогою роботизованих рук та систем автоматичного завантаження і вивантаження деталей, розроблено метод неруйнівного контролю тонкостінних великогабаритних деталей. EN: In the work, the route of surface processing and calculation of cutting modes of the free turbine shaft part was designed, automation of turning processing was proposed using robotic hands and automatic loading and unloading systems of parts, a method of non-destructive testing of thin-walled large-sized parts was developed.
 • Документ
  Забезпечення якості виготовлення деталей опорних вузлів авіадвигунів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Михєєва, Ірина Анатоліївна; Mykhieieva, Iryna
  UK: В роботі спроектовано маршрут обробки поверхонь та розрахунок режимів різання деталі кришка переднього підшипника, було запропоновано високопродуктивний токарний верстат з ЧПК GOODWAY GCL-2B, розроблено спецзавдання за темою «новий підхід до швидких та автоматизованих вимірювань залишкових напружень» та обрано портативний рентгенівський аналізатор PULSTEC μ-X360s. EN: In the work, the surface treatment route and the calculation of the cutting modes of the front bearing cover part were designed, a high-performance CNC lathe GOODWAY GCL-2B was proposed, special tasks on the topic "a new approach to fast and automated residual stress measurements" have been developed and portable X-ray analyzer PULSTEC μ-X360s was selected.
 • Документ
  Підвищення якості фінішної обробки поверхні зубів на деталях типу вал-шестерня
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лукінова, Ольга Володимирівна; Lukinova, Olha
  UK: В роботі спроектовано маршрут обробки поверхонь та розрахунок режимів різання деталі вал-шестерня. Спроектоване робоче пристосування з пневмоприводом та контрольне пристосування для перевірки биття. Розроблено спецзавдання за темою «фінішна обробка зубчатих коліс». Проведена порівняльна оцінка фінішних методів обробки зубів і встановлено, що ефективніше обробляти поверхню зубів валу-шестерні шліфуванням методом обкату абразивним черв’яком. EN: In this work, the route of surface treatment and calculation of cutting modes of the shaft-gear part are designed. A pneumatically driven device and a control device for checking runout were designed. A special task was developed on the topic "finishing of gears". A comparative evaluation of finishing methods for machining teeth was carried out and it was found that it is more efficient to process the surface of the teeth of the shaft-gear by grinding by running-in with an abrasive worm.
 • Документ
  Особливості розробки технологічного процесу виготовлення валів в авіаційній галузі
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Криворучко, Галина Олександрівна; Kryvoruchko, Halyna
  UK: В магістерській роботі спроєктовано технологічний процес виготовлення валу переднього ротору компресору високого тиску, обрано обладнання, інструмент, розраховані режими різання, норми часу, спроектовано робоче та контрольне пристосування, проведено розрахунок деталі на міцність за допомогою комп’ютерного моделювання, розглянуто особливості використання безконтактних вимірювальних систем і використання сучасних систем магніто - порошкового контролю циліндричних поверхонь, передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу виконано розрахунок економічного ефекту. EN: In the master's thesis, the technological process of manufacturing the front rotor shaft of a high-pressure compressor is projected, equipment and tools are selected, cutting modes are calculated, time standards are calculated, working and control devices are designed, strength calculated are carried out using computer modeling, the peculiarities of the use of non-contact measuring systems and the use of modern systems of magnetic powder control of cylindrical surfaces were considered, the measures for the safe work of personnel were provided, the calculation of the economic effect was performed
 • Документ
  Постобробка деталей методом фрезерування на верстаті з ЧПК після FDM друку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Комісаров, Олександр Олександрович; Komisarov, Oleksandr
  UK: Об'єктом дослідження є процес постобробки фрезеруванням деталей після 3D-друку на FDM-принтері з використанням верстатів з ЧПК. Предметом дослідження є вплив режимів фрезерування на шорсткість поверхні та розмірну точність. EN: The object of the study is the process of post-processing by milling parts after 3D-printing on an FDM printer using CNC machines. The subject of the study is the effect of milling modes on surface roughness and dimensional accuracy.
 • Документ
  Підвищення продуктивності процесу виготовлення тонкостінних деталей авіаційних двигунів з дрібними пазами та отворами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Козловський, Назар Михайлович; Kozlovskyi, Nazar
  UK: Згідно теми роботи «Підвищення продуктивності процесу виготовлення тонкостінних деталей авіаційних двигунів з дрібними пазами та отворами» було вдосконалено ТП виготовлення деталі «Кільце опорне зовнішнє», з метою підвищення продуктивності технологічного процесу EN: According to the topic of the work “Increasing of the manufacturing process thin-walled Parts of aircraft engines with small grooves and holes” was TP for the “Outer support rind” part has been improved, with the aim of increasing the productivity of the technological process .
 • Документ
  Дослідження методів підвищення трибологічних властивостей черв’ячних передач
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Козлова, Світлана Сергіївна; Kozlova, Svitlana
  UK: В магістерській роботі розглянуто особливості черв'ячної передачі, матеріали, які підвищують трибологічні властивості, вимоги до мастильних матеріалів, досліджено методи підвищення трибологічних властивостей чев’ячних передач, запропоновано рекомендації щодо завстосування антифрикційного твердозмащувального покриття, спроектовано технологічний процес виготовлення черв'яку, обрано обладнання, інструмент, розраховані режими різання, норми часу, спроектовано робоче пристосування для фрезеруваня шпонкового пазу та контрольне пристосування для перевірки биття поверхонь деталі в центрах, проведено розрахунок деталі на міцність за допомогою комп’ютерного моделювання в програмі NХ, розроблено керуючі програми для токарної та фрезерної операцій з ЧПК в програмі NX, запропоновані рекомендації та обладнання для автоматизації зубофрезерної операції шляхом застосування гнучких портативних роботизованих платформ. EN: In the master's thesis, the peculiarities of worm gearing, materials that increase tribological properties, requirements for lubricants are considered, methods of increasing the tribological properties of worm gears are investigated, recommendations are offered for the application of antifriction solid lubricating coating, the manufacturing process of the worm was designed, the equipment and tools were selected, the cutting modes were calculated, the time standards, the working device for milling the keyway was designed and the control device for checking the beating of the surfaces of the part in the centers, the strength calculation of the part was carried out using computer modeling in the NX program, developed control programs for turning and milling operations with CNC in the NX program, proposed recommendations and equipment for the automation of tooth milling operations by using flexible portable robotic platforms.
 • Документ
  Розробка енергоефективного технологічного процесу виготовлення форсунок авіаційних двигунів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Діменський, Олексій Геннадійович; Dimenskyi, Oleksii
  UK: В магістерській роботі спроєктовано технологічний процес виготовлення форсунки, обрано обладнання, інструмент, розраховані режими різання, норми часу, спроектовано робоче та контрольне пристосування, проведено розрахунок деталі на міцність за допомогою комп’ютерного моделювання, розглянуто особливості використання промислових роботів і особливості електроерозійної обробки, передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу виконано розрахунок економічного ефекту. EN: In the master's thesis, the technological process of manufacturing the front production of the nozzle, equipment and tools are selected, cutting modes are calculated, time standards are calculated, working and control devices are designed, strength calculated are carried out using computer modeling, features of the use of industrial robots and features of electro erosion processing are considered , the measures for the safe work of personnel were provided, the calculation of the economic effect was performed
 • Документ
  Особливості виготовлення тонкостінних деталей
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грінблат, Маріанна Геннадіївна; Hrinblat, Marianna
  UK: В роботі вдосконалено технологічний процес виготовлення деталі кришка підшипника з урахуванням особливостей її тонкостінної конструкції,особливостей і складностей її виробництва EN: In the work, the manufacturing process of the bearing cover part was improved, taking into account the peculiarities of its thin-walled construction, the peculiarities and difficulties of its production
 • Документ
  Отримання складних поверхонь не профільованим електродом-інструментом на деталі типу «Шайба контровочна»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Воздраганова, Альона Юріївна; Vozdrahanova, Alona
  UK: В магістерському проєкті було спроєктовано технологічний процес виготовлення деталі «Шайба контровочна», було обрано устаткування та інструмент, було прораховано режими різання з нормами часу також було спроєктовано робоче пристосування для свердлильної операції та контрольне пристосування, пораховано деталь «Шайба контровочна» на міцність та було запропоновано оптимізувати геометрію деталі, було запропоновано автоматизувати оздоблювальну операцію за допомогою абразивно-струменевої обробки в псевдозрідженому шарі, розроблено спецзавдання за темою «отримання складних поверхонь не профільним електродом-інструментом електроерозійним методом», пораховано трудомісткість електроерозійної операції, оцінено очікувану економічну ефективність від впровадження електроерозійної обробки та передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу. EN: In the master's project, the technological process of the production of the "Counter washer" part was designed, the equipment and tools were selected, the cutting modes with time norms were calculated, the working device for the drilling operation and the control device were also designed, the strength of the "Lock washer" part was calculated and it was proposed to optimize the geometry of the part, it was proposed to automate the finishing operation using abrasive-jet processing in a fluidized bed, a special task was developed on the topic of "obtaining complex surfaces with a non-profile electrode-tool by the electroerosion method", the labor intensity of the electroerosion operation was calculated, the expected economic efficiency from the introduction of electroerosion processing was estimated and measures are provided for the safe work of personnel.
 • Документ
  Дослідження методів підвищення довговічності шліцевого з’єднання маточини
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Бобровнік, Андрій Валерійович; Bobrovnik, Andriy
  UK: В роботі розглянуто конструкції шліцьових з’єднань, основні види пошкоджень шліцьових з’єднань, вплив геометричних та фізико-механічних параметрів шліцьових з’єднань на їх зносостійкість. EN: The work considers the design of the slice connections, the main types of damage to the slice connections, the impact of geometric and physical and mechanical parameters of the slot joints on their durability.
 • Документ
  Отримання складних поверхонь профільним електродом-інструментом на деталі типу «Гребінка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шишенко, Анна Вікторівна; Shyshenko, Anna
  UK: В магістерському проєкті було спроектовано технологічний процес виготовлення деталі «Гребінка», було обрано пристосування, а саме, мембранний патрон , було прораховано режими різання з нормами часу для токарної, шліфувальної , свердлильної та фрезерної операції. Розроблено контрольне пристосування,для виміру торцевого биття. Деталь «Гребінка» перевірена на міцність, було запропоновано автоматизувати оброку поверхонь за допомогою струменевого імпульсу, розроблено спецзавдання за темою «отримання складних поверхонь профільним електродом-інструментом електроерозійним способом», пораховано трудомісткість електроерозійної операції, оцінено очікувану економічну ефективність від впровадження електроерозійної обробки та передбачені заходи щодо безпечної роботи персоналу. EN: In the master's project, the technological process of manufacturing the "Comb" part was designed, a device was chosen, namely, a membrane cartridge, cutting modes were calculated with time norms for turning, grinding, drilling and milling operations. A control device has been developed to measure the end beat. The "Comb" part was tested for strength, it was proposed to automate the rims of the ravines using a jet pulse, a special task was developed on the topic "obtaining complex surfaces with a profiled electrode-tool by the electro-erosion method," the labor intensity of the electro-erosion operation was calculated, the expected economic efficiency from the introduction of electro-erosion treatment was estimated and measures for the safe work of personnel were provided.
 • Документ
  Покращення функціональних властивостей виробів, отриманих FDM, за допомогою термічної обробки
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Циплаков, Владислав Сергійович; Tsyplakov, Vladyslav
  UK: В роботі виконано оцінку впливу термічної обробки на міцність та розмірну точність зразків. EN: The paper evaluates the effect of heat treatment on the strength and dimensional accuracy of the samples.