6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-05-31) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы подготовки бакалавров по направлению подготовки 6.030505 «Управление персоналом и экономика труда» отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» в Запорожском национальном техническом университете; Expert Board on accreditation expertise of bachelor students’ training according to the direction of study 6.030505 “Personnel Management and Labor Economics” of the field of expertise 0305 “Economics and Entrepreneurship” at Zaporizhzhia National Technical University
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Запорізького національного технічного університету з ліцензованим обсягом 210 (двісті десять) осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия делает вывод о возможности аккредитации по направлению 6.030505 «Управление персоналом и экономика труда» отрасль знаний 0305 «Экономика и предпринимательство» Запорожского национального технического университета с лицензированным объемом 210 (двести десять) человек. EN: GENERAL CONCLUSION: based on the analysis of provided materials and results of accreditation expertise the Expert Board concludes that it is possible to accredit according to the direction of study 6.030505“Personnel Management and Labor Economics” of the field of expertise 0305 “Economics and Entrepreneurship” at Zaporizhzhia National Technical University with a license number of 210 (two hundreds and ten) people.