Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості Я-образу жінок із зайвою вагою»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лебідь, Оксана Анатоліївна; Lebid, Oksana
  UK: Дослідження виконано кваліфіковано та стосується зокрема, теоретичного визначення поняття Я-образу як психологічного феномену; проаналізовано теоретико-методологічні основи дослідження Я- образу жінок з зайвою вагою; виявлено особливості Я-образу жінок із зайвою вагою; розкриті особливості та принципи розробки психокорекційної програми Я-образу жінок із зайвою вагою; розроблено та впроваджено психологічно-корекційну програму Я- образу жінок із зайвою вагою. EN: The research was carried out in a qualified manner and concerns, in particular, the theoretical definition of the concept of self-image as a psychological phenomenon; the theoretical and methodological foundations of the study of the self-image of overweight women are analyzed; features of the self-image of overweight women were revealed; revealed features and principles of developing a psychocorrective program of self-image of overweight women; developed and implemented a psychological correction program for self-image of overweight women.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Професійне вигорання як фактор порушення комунікативної толерантності викладачів ЗВО»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Яковець, Яна Іванівна; Yakovets, Yana
  UK: У магістерській роботі наведені різні підходи до визначення феномену «професійного вигорання», висвітлені основні причини та стадії розвитку цього синдрому з проектуванням впливу на комунікативну толерантність викладачів ЗВО. Зокрема, за допомогою емпіричного дослідження розроблена психокорекційна програма профілактики професійного вигорання та управління професійним стресом. EN: The master's thesis presents different approaches to defining the phenomenon of “professional burnout”, highlights the main causes and stages of development of this syndrome with the projection of the impact on the communicative tolerance of university teachers. In particular, with the help of empirical research, a psychocorrectional program for the prevention of professional burnout and occupational stress management has been developed.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психологічна робота з подружніми конфліктами у молодих сім’ях здобувачів вищої освіти»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Чернова, Юлія Володимирівна; Chernova, Yulia V.
  UK: У магістерській роботі описуються проблеми подружнього конфлікту у молодій сім’ї досліджується причини виникнення подружніх конфліктів у молодій сім’ї. Розроблено тренінгову програму «Конструктивне лідерське вирішення конфліктів у сімейних взаємостосунках» та рекомендації молодій сім’ї щодо оптимізації подружніх взаємин. EN: The master's thesis describes the problems of marital conflict in a young family and explores the causes of marital conflicts in a young family. The training program "Constructive leadership resolution of conflicts in family mutual relations» and recommendations for a young family to optimize marital relationships.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Оцінка впливу інтервенцій, побудованих на самосвідомості, на психічне здоров'я внутрішньо переміщених осіб (ВПО): дослідження симптомів депресії та тривожності»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Чернова, Катерина Сергіївна; Chernova, Kateryna
  UK: Представлена магістерська кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретико-методологічних впливів інтервенцій, спрямованих на розвиток самосвідомості, на психічне здоров'я внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з урахуванням особливостей їхнього стану, а саме симптомів депресії та тривожності та розробка рекомендацій для психосоціальних служб та організацій, що надають допомогу ВПО, щодо ефективних інтервенцій на основі розвитку самосвідомості з метою поліпшення їхнього психічного здоров'я. EN: The presented Master's thesis is devoted to the study of the theoretical and methodological effects of interventions aimed at the development of self-awareness on the mental health of internally displaced persons (IDPs), taking into account the peculiarities of their condition, namely, symptoms of depression and anxiety, and the development of recommendations for psychosocial services and organizations that assist IDPs with effective self-awareness-based interventions to improve their mental health.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психічне здоровʼя громадян в умовах воєнного конфлікту»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Чепурненко, Григорiй Вадимович; Chepurnenko, Hryhorii V.
  UK: У магістерській роботі досліджено вплив воєнного конфлікту на психічне здоров’я громадян; Проведено емпіричне дослідження вплив воєнного конфлікту на психічне здоров’я; Результати дослідження можуть бути використані в якості лекційного матеріалу та для розробки програм психологічної підтримки постраждалих від воєнних конфліктів. EN: In the master's thesis, the influence of the military conflict on the mental health of citizens was investigated; An empirical study of the impact of military conflict on mental health was conducted; The results of the study can be used as lecture material and for the development of psychological support programs for victims of military conflicts.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості навчально-професійної мотивації студентів-психологів під час війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сушкова, Оксана Олександрівна; Sushkova, Oksana O.
  UK: У магістерській роботі досліджено теоретико- методологічні засади навчально-професійної мотивації студентів-психологів, включаючи історію досліджень та сучасні тенденції. Детально вивчено психологічні особливості розвитку мотивації та проблеми формування професійної ідентичності у студентів- психологів. Крім того, розглянуто вплив воєнних подій в Україні на навчально- професійну мотивацію цієї групи студентів. Другий розділ присвячений дослідженню особливостей мотивації студентів-психологів під час війни, з використанням контент-аналізу та організації відповідних методів. Наприкінці роботи надані програми удосконалення навчально-професійної мотивації студентів- психологів, включаючи рекомендації та тренінги. EN: The master's thesis investigates the theoretical and methodological foundations of educational and professional motivation of psychology students, including the history of research and current trends. The psychological features of motivation development and problems of professional identity formation in psychology students are studied in detail. In addition, the influence of military events in Ukraine on the educational and professional motivation of this group of students is considered. The second section is devoted to the study of the peculiarities of psychology students' motivation during the war, using content analysis and organization of appropriate methods. The paper concludes with programs for improving the educational and professional motivation of psychology students, including recommendations and trainings.
 • Item
  Магістерська робота на тему« Психологічні аспекти формування навичок міжособистісного спілкування дітей старшого дошкільного віку засобами Еvent-діяльності»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Стеценко, Вікторія Степанівна; Stetsenko, Vіktoriia
  UK: В магістерській роботі передбачається виявлення рівня та особливостей формування навичок міжособистісного спілкування дітей старшого дошкільного віку, розробка та апробування програми ігрового тренінгу - циклу дитячих розважально-розвиваючих Event-заходів, спрямованих на формування навичок міжособистісного спілкування дошкільнят. EN: The master's thesis involves the identification of the level and features of the formation of interpersonal communication skills of older preschool children, the development and testing of a game training program - a cycle of children's entertainment and development events aimed at the formation of interpersonal communication skills of preschoolers.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психологічні механізми деструкцій подружніх стосунків»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Соловйова, Діана Олександрівна; Soloviova, Diana
  UK: У магістерській роботі описуються психологічні механізми деструкцій подружніх стосунків, досліджується деструктивні між особисті відносини у шлюбі. Розроблено психокорекційну програму роботи з кризовими подружжями, що мають деструктивні міжособистісні відносини EN: The master's thesis describes the psychological mechanisms of destruction of marital relations, investigates destructive interpersonal relationships in marriage. A psychocorrective program for working with crisis spouses with destructive interpersonal relationships has been developed
 • Item
  Магістерська робота на тему «Схильність підлітків до аутоагресії як прояв девіантної поведінки»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сіпакова, Лілія Амірівна; Sipakova, Liliia
  UK: Представлена магістерська кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретико-методологічних та практичних аспектів схильності підлітків до аутоагресії як прояву девіантної поведінки та розробка заходів із профілактики й корекції аутоагресивної поведінки. EN: The presented master's thesis is devoted to the study of theoretical, methodological and practical aspects of adolescents' tendency to self-aggression as a manifestation of deviant behavior and the development of measures for the prevention and correction of self-aggressive behavior.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психологічні чинники стресостійкості внутрішньо переміщених осіб – громадян України»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Родіна, Катерина Олександрівна; Rodina, Kateryna
  UK: У магістерській роботі окреслюється специфіка проблема вимушеного переміщених осіб України під час військових подій стала надзвичайно актуальною. Вони змушені шукати нове житло, роботу та навчання для своїх дітей. Проблема підвищення стресостійкості вимушених переселенців є надзвичайно актуальною у контексті війни та конфліктів, які стали складною реальністю сучасного світу. EN: The master's thesis outlines the specifics of the problem of internally displaced persons in Ukraine during the military events. They are forced to look for new housing, work and education for their children. The problem of increasing the stress resistance of IDPs is extremely relevant in the context of war and conflicts, which have become a complex reality of the modern world.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психологічні особливості девіантної поведінки під час воєнного стану»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Пустова, Анна Леонідівна; Pustova, Anna
  UK: Магістерська робота є результатом систематичного та комплексного дослідження проблеми девіантної поведінки підлітків під час воєнного стану. Робота ставить перед собою важливу мету — розкриття теоретичних аспектів цього явища, а також визначення практичних методів профілактики та психологічної підтримки підлітків в умовах воєнного конфлікту. EN: The master's thesis is the result of a systematic and comprehensive study of the problem of deviant behavior of teenagers during martial law. The work sets itself an important goal - to reveal the theoretical aspects of this phenomenon, as well as to determine practical methods of prevention and psychological support of teenagers in the conditions of a military conflict.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Майндфулнес медитація як практика стабілізації психічного стану під час війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Платонова, Катерина Олександрівна; Platonova, Kateryna
  UK: У магістерській роботі окреслюється як змінюється психічний стан в умовах війни. Та як завдяки використання практики майндфулнес- медитації можливо стабілізувати психічний стан людини. EN: The master's thesis outlines how the mental state changes in war conditions. But how is it possible to stabilize a person's mental state thanks to the use of the practice of mindfulness meditation.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Життєстійкість особистості в умовах війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Піскун, Андрій Вікторович; Piskun, Andrii
  UK: У магістерській роботі описуються теоретичні основи поняття психологічні особливості життєстійкості особистості в умовах війни. Досліджується специфіка життєстійкості особистості як психологічного феномену. Розроблена програма підвищення життєстійкості особистості у контексті подолання життєвих труднощів в умовах війни. EN: The master's thesis describes the theoretical foundations of the concept of psychological features of the vitality of an individual in the conditions of war. The specifics of the vitality of the individual as a psychological phenomenon are investigated. The program for increasing the vitality of the individual in the context of overcoming life's difficulties in the conditions of war has been developed.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Розвиток самосвідомості українських школярів під час воєнного стану»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Паламарчук, Анна Миколаївна; Palamarchuk, Ann
  UK: У магістерській роботі окреслюється проблема виборювання національної незалежності й подальшої розбудови громадянського суспільства, демократичної правової держави безпосередньо пов’язана з формуванням належної самосвідомості молоді. І розв’язання цієї проблеми неможливе без реорганізації системи освіти та виховання підростаючого покоління. EN: The master's work outlines the problem of choosing national independence and the further development of civil society, a democratic legal state, which is directly related to the formation of proper self-awareness of the youth. And solving this problem is impossible without reorganization of the system of education and upbringing of the younger generation.
 • Item
  Магістерська робота на тему "Психічне здоров’я внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах воєнного стану"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Павлова, Яніна Валеріївна; Pavlova, Yanina V.
  UK: У магістерській роботі описуються теоретичні основи поняття психічне здоров’я, внутрішньо переміщені особи, групова робота, консультування, психологічна допомога EN: The master's thesis describes the theoretical foundations of the concept of mental health,internally displaced persons, group work, counseling, psychological assistance
 • Item
  Магістерська робота на тему «Взаємозв`язок медіаграмотності та психічних станів молоді в умовах війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Отрішко, Микола Анатолійович; Otrishko, Mykola A.
  UK: Магістерська робота розглядає проблему взаємозв’язку медіаграмотності та психічних станів молоді в умовах війни; систематизує теоретичні аспекти психічних станів та досліджує питання медіаграмотності, зокрема аналізує феномен фейкових новин; емпіричне дослідження в розділі II включає аналіз організації та методів, а також висвітлює особливості взаємозв’язку психічних станів, критичного мислення та медіаграмотності у молоді в умовах війни; у розділі III роботи проводиться аналіз курсу "Новинна грамотність", представлено тренінг "Медіаграмотності в умовах конфлікту", а також висвітлено рекомендації для підвищення рівня медіаграмотності та психічного благополуччя молоді. EN: The master's thesis examines the problem of the relationship between media literacy and mental states of young people in war conditions; systematizes theoretical aspects of mental states and investigates issues of media literacy, in particular analyzes the phenomenon of fake news; empirical research in section II includes an analysis of organization and methods, and also highlights the peculiarities of the relationship between mental states, critical thinking and media literacy among youth in wartime conditions; in section III of the paper, the course "News Literacy" is analyzed, the training "Media Literacy in Conflict Conditions" is presented, and recommendations for increasing the level of media literacy and mental well-being of young people are highlighted.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Формування мотивації до навчання у студентської молоді в умовах дистанційної освіти»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Новотарський, Микола Євгенович; Novotarskyi, Mykola
  UK: У магістерській роботі описуються теоретичні основи поняття «мотивація», «мотив», «потреби» досліджується специфіка психологічних особливостей дистанційної освіти. EN: The master's thesis describes the theoretical foundations of the concepts of "motivation", "motive", "needs", explores the specifics of the psychological features of distance education.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Особливості психологічних конфліктів батьків та підлітків»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мілкіна, Олена Володимирівна; Milkina, Olena V.
  UK: В магістерській роботі передбачається вивчення особливостей розвитку психологічних конфліктів між батьками та підлітками та розробка заходів психокорекції щодо їх вирішення. EN: The master's thesis involves the study of the peculiarities of the development of psychological conflicts between parents and teenagers and the development of psychocorrective measures to solve them.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Волонтерська діяльність і переживання стресових станів»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Машталер, Альона Ігорівна; Mashtaler, Alona
  UK: Представлена магістерська кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретико-методологічних та практичних аспектів переживання стресових станів в волонтерські діяльності та розробка програми психологічного тренінгу з попередження розвитку стресових станів у волонтерському середовищі. EN: The presented master's qualification work is devoted to the study of theoretical, methodological and practical aspects of experiencing stressful conditions in volunteer activities and the development of a psychological training program to prevent the development of stressful conditions in a volunteer environment.
 • Item
  Магістерська робота на тему «Психологічні особливості ставлення молоді до смерті в контексті війни»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Махниборода, Дар`я Олександрівна; Makhnyboroda, Daria
  UK: У магістерській роботі окреслюється специфіка ставлення молоді до смерті в контексті війни. У зв'язку з цим, питання психологічної підтримки молоді, яка знаходиться в складних воєнних умовах, є надзвичайно актуальним, що ставить перед психологами завдання розробки ефективних методів психологічної підтримки молоді, яка переживає стресові ситуації та має складне ставлення до смерті. EN: The master's work outlines the specifics of young people's attitude to death in the context of war. In this regard, the issue of psychological support for young people who are in difficult war conditions is extremely urgent, which poses the task of psychologists to develop effective methods of psychological support for young people who are experiencing stressful situations and have a difficult attitude to death.