Підручники, навчальні посібники кафедри журналістики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Історія зарубіжної журналістики: навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Хітрова, Тетяна Володимирівна; Khitrova, Tetiana V.; Хитрова, Татьяна Владимировна
  UK: Посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика», які вивчають курс «Історія зарубіжної журналістики», а також – для викладачів і молодих вчених, які реалізують навчальну та науково-дослідницьку діяльність у галузі журналістики. Навчальний посібник охоплює період історії зарубіжної журналістики від античності до І пол. ХХ ст. Окрім теоретичного матеріалу, перекладних журналістських текстів та першоджерел, містить завдання до практичних занять, до самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові вправи та рекомендовану літературу до кожної теми. EN: The course book is intended for students of education and qualification level «Bachelor» inspecialty 061 «Journalism», who study the course «History of Foreign Journalism», as well as for teachers and young researchers who carry out activities in education and research in the field of journalism. The course book covers the period of the history of foreign journalism from Classical Antiquity to the first half of the 20th century. In addition to the theoretical material,translated texts and primary sources, it contains tasks for practical classes, for independent and individual work of students, testsas well as list of course books and study materials recommended for each topic. RU: Пособие предназначено для студентов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 061 «Журналистика», изучающих курс «История зарубежной журналистики», а также – для преподавателей и молодых ученых, которые реализуют учебную и научно-исследовательскую деятельность в сфере журналистики. Учебное пособие охватывает период истории зарубежной журналистики от античности до I пол. ХХ в. Кроме теоретического материала, переводов журналистских текстов и первоисточников, содержит задания к практическим занятиям, к самостоятельной и индивидуальной работы студентов, тестовые упражнения и рекомендуемую литературу к каждой теме.
 • Item
  Прикладні соціально-комунікаційні технології : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Островська, Наталія Василівна; Ostrovska, Nataliia V.; Островская, Наталия Васильевна
  UK: У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, структуру та функції прикладних соціально-комунікаційних технологій. Найважливіші теми містять завдання для підготовки до семінарських і практичних занять та для самостійної роботи студентів. Видання відбиває основні положення навчального курсу «Прикладні соціально-комунікаційні технології» і призначене для студентів зі спеціальності «Журналістика». EN: The textbook considers the basic concepts, structure and functions of applied social and communication technologies. The most important topics contain tasks for preparing for seminars and practical classes and for students' individual work. The publication reflects the fundamental principles of the training course "Applied social and communication technologies " and is intended for students of the specialty "Journalism". RU: В учебном пособии рассмотрено основные понятия, структуру и функции прикладных социально-коммуникационных технологий. Самые важные темы включают задания для подготовки к семинарским и практическим занятиям и для самостоятельной работы студентов. Издание отображает основные положения учебного курса «Прикладные социально-коммуникационные технологии» и предназначено для студентов специальности «Журналистика».
 • Item
  Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навчальний посібник для студентів ІІІ курсу спеціальності: 061 – «Журналістика»
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Тонкіх, Ірина Юріївна; Tonkikh, Iryna Y.; Тонких, Ирина Юрьевна
  UK: У посібнику висвітлюється теми, що стосуються: сучасних тенденцій розвитку мережевої журналістики, специфічних ознак інтернет-медіа, розвитку громадянської та блогової журналістики, основ підготовки журналістських матеріалів різних жанрів для інтернет-медіа. Посібник призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика», які вивчають спецкурс «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» (3 курс), а також – для викладачів і молодих вчених, які реалізують навчальну та науково-дослідницьку діяльність у галузі журналістики. EN: The course book highlights topics that describe contemporary tendencies of development of online journalism, online journalism peculiar features, development of citizen journalism and blog journalism, basis of preparation of different genres of journalism materials for online media. The course book is intended for students who obtain educational and qualification level “bachelor” on specialty 061 “Journalism” and study option course “Internet-Journalism. Genres Online” (3rd course), as well as it is intended for teachers and young researchers that carry out research and educational activities in the field of journalism. RU: В пособии освещаются темы, которые касаются современных тенденций развития сетевой журналистики, специфических признаков интернет-медиа, развития гражданской и блоговой журналистики, основ подготовки журналистских материалов различных жанров для интернет-медиа. Пособие предназначено для студентов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 061 «Журналистика», которые изучают спецкурс «Интернет-журналистика. Жанры в интернете», а также – для преподавателей и молодых ученых, которые реализуют учебную и научно-исследовательскую деятельность в сфере журналистики.