Грудень 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Прикладне матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» за другим (магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-12-28) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки магістрів на кафедрі фізичного матеріалознавства; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки магистров на кафедре физического материаловедения; Expert board for accreditation examination of Masters’ training at the Department of Material Physics
    UK: Висновок: У результаті проведеної експертизи експертна комісія встановила, що Запорізький національний технічний університет спроможний здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Прикладне матеріалознавство» зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 40 осіб. EN: Conclusion: As per the results of the examination, the expert board has concluded that Zaporizhzhia National Technical University can train specialists in Applied materials science, 132 Materials science specialism, 13 Mechanical Engineering field of knowledge for the second (Master’s) degree with the licence for 40 students. RU: Вывод: В результате проведенной экспертизы экспертная комиссия установила, что Запорожский национальный технический университет способен осуществлять подготовку по образовательно-профессиональной программе «Прикладное материаловедение» специальности 132 «Материаловедение» отрасли знаний 13 «Механическая инженерия» второго (магистерского) уровня высшего образования с лицензированным объемом 40 человек.