6.020303 «Філологія»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» у Запорізькому національному технічному університеті
    (Запорізький національний технічний університет, 2018-02-08) Експертна комісія з акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів на кафедрі «Теорії та практики перекладу»; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки бакалавров на кафедре «Теории и практики перевода»; Экспертная комиссия по аккредитационной экспертизе подготовки бакалавров на кафедре «Теории и практики перевода»; The Expert Commission on Accreditation for Bachelors at the Department of «Theory and Practice of Translation»
    UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка бакалаврів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки бакалаврів з напрямом підготовки 6.020303 «Філологія з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.020303 «Філологія», Запорізького національного технічного університету за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання. EN: THE GENERAL CONCLUSION: On the basis of the submitted accreditation paper by Zaporizhzhia National Technical University on the accreditation examination for Bachelors in specialty 6.020303 "Philology" and having conducted the expertise at the Department of "Theory and Practice of Translation" of Zaporizhzhia National Technical University, the Expert Commission on Accreditation accredited the Bachelors in speciality 6.020303 "Philology" with the licensed amount 50 people on full-time and 50 people on correspondence department. The Expert Commission on Accreditation considered the Bachelors in speciality 6.020303 "Philology" with the licensed amount of 50 people on full-time and 50 people on correspondence department to be properly trained according to the standards of the Ministry of Science and Education of Ukraine. RU: ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: Основываясь на поданных на аккредитацию материалах Запорожского национального технического университета по аккредитации подготовки бакалавров по направлению подготовки 6.020303 «Филология» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, комиссия пришла к выводам, что подготовка бакалавров соответствует требованиям осуществления образовательной деятельности. Экспертная комиссия считает, что ЗНТУ в состоянии предоставлять образовательные услуги по подготовке бакалавров по направлению подготовки 6.020303 «Филология» с лицензионным объемом 50 человек дневной и 50 человек заочной формы обучения. Основываясь на анализе поданых на аккредитацию материалах и результатах аккредитационной экспертизы, комиссия приходит к выводу относительно возможности аккредитации направления подготовки 6.020303 «Филология», Запорожского национального технического университета по первому (бакалаврскому) уровню с лицензионным объемом 50 человек дневной и 50 человек заочной форм обучения.