Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри РТ та Т

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 126
 • Item
  Проектування відмовостійкої, з можливістю масштабування комп'ютерної мережі для кафедри РТТ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Зуєв, Данііл Володимирович; Zuev, Daniil
  UK: У ході виконання дипломного проекту була ретельно розглянута та успішно реалізована задача проектування відмовостійкої локальної мережі для кафедри «Радіотехніка та телекомунікації». Для забезпечення високої доступності та стабільності мережевої інфраструктури було вирішено використовувати відмовостійкі кластери L3-комутаторів та ASA. EN: During the implementation of the diploma project, the task of designing a fail-safe local network for the "Radio Engineering and Telecommunications" department was carefully considered and successfully implemented. To ensure high availability and stability of the network infrastructure, it was decided to use fault-tolerant clusters of L3 switches and ASA.
 • Item
  Пристрій для експрес-контролю вмісту гемоглобіну в крові пацієнтів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ярошенко, Данило Єгорович; Yaroshenko, Danylo
  UK: В процесі роботи над дипломним проєктом було проведено аналіз методів виміру показників крові в сучасній медицині, вибрано метод виміру гемоглобіну, синтезована структурна електрична схема пристрою для оцінки рівня гемоглобіну в крові людини, розраховані елементи схеми електричної принципової. Метою дослідження було створення пристрою безкровного автоматичного визначення вмісту гемоглобіну в крові при експрес-обстеженнях пацієнтів. EN: In the process of work on the diploma project, an analysis of methods of measuring blood parameters in modern medicine was carried out, a method of measuring hemoglobin was selected, a structural electrical circuit of a device for evaluating the level of hemoglobin in human blood was synthesized, and elements of the electrical principle circuit were calculated. The purpose of the study was to create a device for bloodless automatic determination of hemoglobin content in blood during express examinations of patients.
 • Item
  Обробка емпіричних вимірювань зі створенням математичної моделі процесу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Волошин, Володимир Миколайович; Voloshyn, Volodymyr
  UK: В магістерській роботі запропоновано технологію визначення параметрів схем заміщення п'єзокерамічних елементів шляхом використання програм оптимізації математичного пакету прикладних програм MatLab. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що за допомогою розробленого програмного інструменту можна скоротити час розробки та налаштування пристроїв, побудованих на основі п'єзокерамічних елементів. EN: In the master's thesis, the technology of determining the parameters of piezoceramic element replacement schemes by using optimization programs of the MatLab mathematical package of applied programs is proposed. The practical value of the work results is that with the help of the developed software tool it is possible to reduce the time of development and adjustment of devices built on the basis of piezoceramic elements.
 • Item
  Дослідження побудови частотного детектора на основі НВЧ інтерферометра
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тоскалюк, Кирило Андрійович; Toskalyuk, Kirill
  UK: У результаті виконання магістерської роботи було проведено дослідження можливості застосування у якості прибору для вимірювання частоти НВЧ сигналів інтерферометра виконаного на мікросмужкових лініях. Дослідження проводилось за допомогою програмного комплексу SAMIS2, розробленого співробітниками кафедри радіотехніки та телекомунікацій НУ «Запорізька політехніка», що позволило суттєво зменшити час на розробку мініатюрних пристроїв. Отримані результати показують, що запропонований метод виміру частоти афективній и може бути застосований для мініатюризації не тільки мікросмугових пристроїв. EN: As a result of the completion of the master's thesis, a study of the possibility of using an interferometer made on microstrip lines as a device for measuring the frequency of microwave signals was carried out The research was carried out with the help of the SAMIS2 software complex, developed by employees of the Department of Radio Engineering and Telecommunications of Zaporizhzhya Polytechnic University, which allowed to significantly reduce the time for the development of miniature devices The obtained results show that the proposed method of frequency measurement is affective and can be applied to the miniaturization of not only microstrip devices
 • Item
  Модель радіоканалу надширокосмугового доступу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тіхінський, Олександр Олександрович; Tikhinsky, Oleksandr
  UK: В даній роботі спроектовано бездротову персональну мережу із застосуванням технології надширокосмугового доступу UWB. Висвітлено аспекти персональних бездротових мереж, принципи роботи UWB, переваги технології перед іншими бездротовими технологіями стандартів IEEE 802.11 й IEEE 802.15. Виконано моделювання процесу передавання сигналів за допомогою програмного середовища MATLAB. Здійснено аналіз залежності дальності зв'язку від швидкості передачі, а також здійснено розрахунок сумарного підсилення й втрат у радіоканалі. Побудовано модель формування й обробки сигналів, перевірено її за оцінювання імовірнісних характеристик каналу зв’язку. EN: In this work, a wireless personal network is designed using UWB ultra-broadband access technology. Aspects of personal wireless networks, principles of UWB operation, advantages of technology over other wireless technologies of IEEE 802.11 and IEEE 802.15 standards are covered. Simulation of the signal transmission process was performed using the MATLAB software environment. The analysis of the dependence of the communication range on the transmission speed was carried out, as well as the calculation of the total gain and losses in the radio channel. A model of signal formation and processing was built, and it was tested for evaluating the probabilistic characteristics of the communication channel.
 • Item
  Адаптер для цифрових видів зв`язку
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Швидкий, Микита Андрійович; Shvydkyy, Nikita
  UK: В даній магістерській роботі розроблено та досліджено властивості адаптера для цифрових видів зв’язку. Він призначений для узгодження комп’ютера з радіостанцією (трансивером), здійснення електричного зв’язку між ними. Також в роботі проводиться параметричний синтез та дослідження властивостей складових елементів адаптера цифрових видів зв’язку. EN: In this master's thesis, the properties of the adapter for digital types of communication were developed and investigated. It is designed to coordinate a computer with a radio station (transceiver), to make an electrical connection between them. The work also includes a parametric synthesis and research of the properties of the constituent elements of the adapter of digital types of communication.
 • Item
  Генератор сигналів з низьким рівнем гармонік
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Самофалов, Костянтин Олександрович; Samofalov, Konstantin
  UK: В магістерській роботі проводиться дослідження схеми стабільного генератора з низьким рівнем позасмугового випромінення, що є актуальним питанням поліпшення якості вимірювань параметрів радіо- та телекомунікаційної апаратури за допомогою такого генератора. Метою роботи є проектування та дослідження генератора з низьким рівнем гармонік. Наукова новизна полягає в тому, що створено генератор з низьким рівнем гармонік та здійснено його різнобічне дослідження, в тому числі за допомогою комп’ютерного симулювання його елементів в середовищі ElectronicWorkBench. EN: In the master's thesis, a stable generator scheme with a low level of out-of-band radiation is researched, which is an urgent issue of improving the quality of measurements of radio and telecommunication equipment parameters using such a generator. The purpose of the work is the design and research of a generator with a low level of harmonics. The scientific novelty is that a generator with a low level of harmonics has been created and its versatile research has been carried out, including with the help of computer simulation of its elements in the ElectronicWorkBench environment.
 • Item
  Виявлення рухомих об'єктів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рибалко, Станіслав Вадимович; Rybalko, Stanislav
  UK: Об’єктом дослідження магістерської роботи є підсистема світлофорного керування. Мета – розробка підсистеми запобігання заторів для системи керування дорожнім рухом. Для фіксації рухомих об'єктів на шосе обране найпридатніше устаткування за робочого діапазону й потужності передавача. Розроблено функціональну схему здійснення ZigBEE системи. За проектування враховано головні технічні змінні, необхідні для правильного розташування обладнання на шосе. Запропоновано варіанти для стійкої і безперебійної роботи системи. EN: The object of research of the master's thesis is the traffic light control subsystem. The goal is to develop a congestion prevention subsystem for the traffic management system. For fixing moving objects on the highway, the most suitable equipment is selected for the operating range and power of the transmitter. A functional scheme for implementing the ZigBEE system has been developed. The design takes into account the main technical variables necessary for the correct location of the equipment on the highway. Variants for stable and trouble-free operation of the system are offered.
 • Item
  Логоперіодична антена для протидії РЕБ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Решетнико, Олександр Олегович; Reshetnykov, Oleksandr
  UK: Об’єктом дослідження даної роботи є протидія РЕП. Метою роботи є проєктування та дослідження широкосмугової планарної антенни для її використання в РЕБ. EN: The object of research of this work is the counteraction of REP. The purpose of the work is the design and research of broadband of a planar antenna for its use in warfare counteraction
 • Item
  Модель радіоканалу з розширенням спектру
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Погорілий, Станіслав Миколайович; Pohorilyy, Stanislav
  UK: Об’єктом дослідження даної роботи є канал зв'язку з використанням методів модуляції з розширенням спектру. Мета роботи – дослідження завадостійкості каналів з розширенням спектру. Розраховано залежності імовірності помилки від відношення сигнал/шум у різних умовах. EN: The object of research of this work is a communication channel using modulation methods with spectrum expansion. The purpose of the work is to study the immunity of channels with spectrum expansion. Dependences of the error probability on the signal/noise ratio in various conditions were calculated.
 • Item
  Порівняння методів спектрального аналізу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Лістратенко, Денис Юрійович; Listratenko, Denys
  UK: У дипломному проекті проведено порівняльний аналіз трьох алгоритмів адаптивної фільтрації методом найменших квадратів (МНК, НМНК і РМНК) для адаптивного шумопригнічувача. Алгоритми адаптації фільтра, засновані на методі найменших квадратів, здатні очистити гармонійний сигнал від шумів, але не здатні боротися з нестаціонарною завадою. Алгоритм РНК має більш швидку збіжність, порівняно до МНК, що досягається за рахунок більш високої (порівняно до алгоритму МНК) обчислювальної складності. EN: In the diploma project, a comparative analysis of three adaptive least-squares filtering algorithms (MNK, NMNK, and RMNK) for an adaptive noise suppressor was carried out. Filter adaptation algorithms based on the method of least squares are able to clean the harmonic signal from noise, but are not able to deal with non-stationary interference. The RNA algorithm has a faster convergence compared to the MNK, which is achieved due to higher (compared to the MNK algorithm) computational complexity.
 • Item
  Моделювання автокомпенсатора завад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Кошман, Руслан Русланович; Koshman, Ruslan
  UK: У дипломному проекті розроблено алгоритм адаптації для імпульсно-доплерівської РЛС на основі безпосереднього обчислення вагових коефіцієнтів. Проаналізовано характеристики когерентного компенсатора завад на його основі. Запропоновано багатоканальний алгоритм компенсації активної шумової завади від кількох постановників. EN: The diploma project developed an adaptation algorithm for pulse-Doppler radar based on direct calculation of weighting coefficients. The characteristics of the coherent interference compensator based on it are analyzed. A multi-channel algorithm for compensation of active noise interference from several producers is proposed.
 • Item
  Модель радіоканалу з шумоподібними сигналами
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ірза, Костянтин Леонідович; Irza, Konstantin
  UK: У ході роботи було розглянуто найпростіші ДЗМ-сигнали, складені КДЗМ-сигнали і складні АДЗМ-сигнали, проведено аналіз їхніх спектральних й кореляційних характеристик. Для отримання статистичних характеристик оцінки часу надходження сигналу було побудована модель формування й обробки сигналів та перевірена її адекватність на задачі оцінювання імовірнісних характеристик оптимального некогерентного виявлювача. EN: In the course of the work, the simplest DSM-signals, complex KDSM-signals and complex ADSM-signals were considered, and their spectral and correlation characteristics were analyzed. In order to obtain statistical characteristics of the estimation of the time of arrival of the signal, a model of signal formation and processing was built and its adequacy was checked for the task of estimating the probabilistic characteristics of the optimal incoherent detector.
 • Item
  Адаптивна фільтрація пасивних завад
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Грицай, Сергій Васильович; Hrytsay, Serhiy
  UK: У дипломному проекті розроблено алгоритм роботи пристрою захисту від пасивних завад для посадкової РЛС, побудований на основі адаптивних ґратчастих фільтрів. Розглянутий алгоритм забезпечує ефективну компенсацію пасивних завад в умовах апріорної невизначеності спектрально-кореляційних властивостей корисних сигналів і пасивних завад. В основі алгоритму роботи адаптивної системи лежить застосування сучасних принципів і методів цифрової обробки сигналів. Застосування алгоритму дозволить підвищити ефективність виділення корисної радіолокаційної інформації, забезпечуючи підвищення вірогідності й оперативності отримуваної інформації в умовах пасивних завад. EN: In the diploma project, the algorithm of the passive interference protection device for the landing radar was developed, built on the basis of adaptive lattice filters. The considered algorithm provides effective compensation of passive interference in conditions of a priori uncertainty of the spectral-correlation properties of useful signals and passive interference. The algorithm of the adaptive system is based on the application of modern principles and methods of digital signal processing. The application of the algorithm will allow to increase the efficiency of the allocation of useful radar information, ensuring an increase in the probability and efficiency of the received information in conditions of passive interference.
 • Item
  Мультичастотний бездротовий передавач аналогового відео з можливістю віддаленої зміни частоти
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Гуз, Євген Андрійович; Guz, Evgeny
  UK: В магістерській роботі: – проведено аналіз сигналів, що поступають з камер на передавачі аналогового відео; – проаналізовано частотні канали стандартних цивільних відеопередавачів аналогового відеосигналу, що використовуються в БПЛА; – проведено аналіз структури та схемотехнічних рішень побудови відеопередавачів аналогового відеосигналу; – розроблено структуру та схему мультичастотного відеопередавача з можливістю зміни частоти передавання за рахунок використання мікшера з вбудованим генератором, що керується напругою; – розроблено та виготовлено конструкцію друкованої плати з розміщенням елементів; – написано програму керування мікшером для забезпечення можливості зміни частоти передачі; – проведено тестування роботи кінцевого розробленого пристрою і отримано відеосигнал приймачем в діапазоні 1,2 ГГц. EN: In the master's thesis: – the analysis of the signals coming from the cameras on the analog video transmitter was carried out; – the frequency channels of standard civilian analog video signal transmitters used in UAVs were analyzed; – an analysis of the structure and schematic solutions for the construction of analog video signal video transmitters was carried out; – the structure and scheme of a multi-frequency video transmitter with the possibility of changing the transmission frequency due to the use of a mixer with a built-in voltage-controlled generator was developed; – the design of the printed circuit board with the placement of elements was developed and manufactured; – a mixer control program was written to ensure the possibility of changing the transmission frequency; - testing of the final developed device was carried out and a video signal was received by the receiver in the 1.2 GHz range.
 • Item
  Дистанційна система управління акустичним захистом конференцзалу
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Федоровський, Дмитро Олександрович; Fedorovskyi, Dmytro
  UK: В магістерській роботі знайдено технічні засоби для дистанційної системи управління акустичним захистом конференцзалу та встановлення активних технологій захисту. EN: In the master's work, technical means for the remote control system of the acoustic protection of the conference hall and the installation of active protection technologies were found.
 • Item
  Спосіб синхронного детектування
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Демяненко, Роман Олександрович; Demyanenko, Roman
  UK: Метою дипломної роботи є розробка способу синхронного детектування сигналів з симетричною або несиметричною амплітудною й амплітудно-фазовою модуляціями. В результаті було розроблено спосіб синхронного детектування, що забезпечує високоякісне детектування сигналів з амплітудною й амплітудно-фазовою модуляціями. EN: The aim of the thesis is to develop a method of synchronous detection of signals with symmetric or asymmetric amplitude and amplitude-phase modulations. As a result, a method of synchronous detection was developed, which provides high-quality detection of signals with amplitude and amplitude-phase modulations.
 • Item
  Спосіб організації віддаленого контролю вузлів водопостачання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Білоконь, Вячеслав Володимирович; Bilokon, Vyacheslav
  UK: Ефективний контроль тиску у водорозподільчій мережі необхідний для покращення її продуктивності. Ефективне застосування тиску може сприяти покращенню стійкості WDN. В магістреській роботі досліджено методи контролю тиску, які часто застосовуються в WDN. Здійснено огляд сучасної літератури з питань контролю енергоресурсів, проведено аналіз методилогічних засад щодо обліку споживання води. Проведено розробку тестового узла та шлюза з метою перевірки працездатності системи. Обрано хмарне середовище для зберігання даних з датчиків, проведено тестування системи. Розроблені на основі запропонованого методу шифратор та дешифратор надають можливість захистити від несанкціонованого доступу EN: Effective pressure control in the water distribution network is necessary to improve its performance. Effective application of pressure can contribute to improving the sustainability of WDNs. In the master's thesis, the methods of pressure control, which are often used in WDN, are investigated. A review of modern literature on energy resource control issues was carried out, an analysis of methodological principles for accounting for water consumption was carried out. The development of a test node and a gateway was carried out in order to check the system's operability. A cloud environment was chosen for storing data from sensors, and the system was tested. The cipher and decrypter developed on the basis of the proposed method provide protection against unauthorized access.
 • Item
  Спіральні антени на основі метаструктур
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Баранов, Віктор Андрійович; Baranov, Viktor
  UK: В результаті проведеного дослідження побудовано модель однозаходної архімедової спіралі на частоті 1…2,5 ГГц. В процесі визначення параметрів спіралі отримано наступні показники: КСХ < 3 та коефіцієнтом відбиття меншим за -10 дБ. Шляхом чисельних досліджень було отримано 3D та 2D діаграми спрямованості, порівняно КСХ та коефіцієнти відбиття для різних геометричних параметрів спіралей. Метою дослідження було створення конструкцій низькопрофільних бортових антен для повітряних та морських дронів та дослідження характеристик їх узгодження і діаграм спрямованості EN: As a result of the research, a model of a one-way Archimedean spiral was built at a frequency of 1...2.5 GHz. In the process of determining the parameters of the spiral, the following indicators were obtained: КСХ < 3 and a reflection coefficient less than -10 dB. By means of numerical studies, 3D and 2D directional diagrams were obtained, and KXH and reflection coefficients were compared for various geometric parameters of spirals The purpose of the study was to create designs of low-profile onboard antennas for air and sea drones and to study the characteristics of their coordination and directional diagrams
 • Item
  Метод кодування аналогового відеосигналу з використанням подвійного перетворення
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Баранік, Дмитро Сергійович; Baranik, Dmytro
  UK: У дипломному проекті було проведено розробку методу кодування аналогового відеосигналу шляхом його подвійного перетворення (спочатку з аналогового в цифровий, а потім на приймальній стороні з цифрового в аналоговий). Розробка забезпечить можливість передавати відео з аналогових відеокамер бездротовим способом не остерігаючись перехоплення зловмисниками. EN: In the diploma project, the method of encoding an analog video signal was developed by means of its double conversion (first from analog to digital, and then from digital to analog on the receiving side). The development will provide an opportunity to transmit video from analog video cameras wirelessly without fear of interception by intruders.