016 «Спеціальна освіта»

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2018-05-24) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» в Запорожском национальном техническом университете; Expert board on accreditation expertise of the educational and professional program "Remedial Education" specialty 016 "Special Education" at Zaporizhzhya National Technical University
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної експертизи комісія дійшла висновку щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» в Запорізькому національному технічному університеті за першим (бакалаврським) рівнем з ліцензованим обсягом 60 (шістдесят) осіб із зауваженнями. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании анализа представленных на аккредитацию материалов и результатов аккредитационной экспертизы комиссия пришла к выводу о возможности аккредитации образовательно-профессиональной программы «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» в Запорожском национальном техническом университете по первому (бакалаврскому) уровню с лицензированным объемом 60 (шестьдесят) лиц с замечаниями. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on the analysis of the materials and the results of the accreditation examination, submitted for accreditation, the commission concludes that it is possible to accredit the educational and professional program «Remedial Education» on specialty 016 «Special Education» at Zaporizhzhya National Technical University of the first (bachelor’s) level with a license number of 60 (sixty) persons with some remarks.
 • Item
  Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті
  (Запорізький національний технічний університет, 2017-12-23) Експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» у Запорізькому національному технічному університеті; Экспертная комиссия по проведению аккредитационной экспертизы образовательно-профессиональной программы «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» в Запорожском национальном техническом университете; Expert board on accreditation expertise of the educational and professional program "Remedial Education" specialty 016 "Special Education" at Zaporizhzhya National Technical University
  UK: ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо первинної акредитації підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Корекційна освіта» спеціальності 016 «Спеціальна освіта» з ліцензійним обсягом 6 осіб. RU: ОБЩИЙ ВЫВОД: На основании представленных на аккредитацию материалов Запорожского национального технического университета по первичной аккредитации подготовки специалистов второго (магистерского) уровня по образовательно-профессиональной программе «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» и проверки результатов деятельности непосредственно в учебном заведении, экспертная комиссия пришла выводу, что ЗНТУ способен оказывать образовательные услуги по подготовке магистров по образовательно-профессиональной программе «Коррекционное образование» специальности 016 «Специальное образование» с лицензионным объемом 6 человек. EN: GENERAL CONCLUSION: Based on provided documentation for accreditation of Zaporizhzhya National Technical University concerning initial accreditation of specialists for the second (Master) level according to educational and professional programme "Remedial Education " on specialty 016 "Special education" and for the reasons given by the examination of performance in-situ at the educational institution, the Expert Board has come to the conclusion that Zaporizhzhia National Technical University has the right potential to render educational services in Master level training according to the educational and professional programme "Remedial Education" specialty 016 "Special Education" with a license number of 6 (six) people.