Монографії кафедри М і ТЛВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Ресурсозберігаючі технології виробництва литва для авіаційного двигунобудування
  (АТ «Мотор Січ», 2021) Наумик, Валерій Владиленович; Naumik, Valeriy V.; Наумик, Валерий Владиленович; Шаломєєв, Вадим Анатолійович; Шаломеев, Вадим Анатольевич; Shalomeev, Vadim A.; Богуслаєв, Вячеслав Олександрович; Богуслаев, Вячеслав Александрович; Boguslaev, Viacheslav O.; Балушок, Костянтин Броніславович; Балушок, Константин Брониславович; Balushok, Konstantin B.; Клочихін, Володимир Валерійович; Клочихин, Владимир Валерьевич; Klochikhin, Volodymyr V.; Мілонін, Євген Володимирович; Милонин, Евгений Владимирович; Milonin, Yevhen V.
  UK: У монографії наведено результати досліджень по розробці ресурсозберігаючих і імпортозамінних технологій при виробництві високоякісного лиття для авіаційного машинобудування. Надано наукове обґрунтування впливу технологічних факторів на структуроутворення, механічні та спеціальні властивості виливків. RU: В монографии представлены результаты исследований по разработке ресурсосберегающих и импортозамещающих технологий при производстве высококачественного литья для авиационного машиностроения. Предоставлено научное обоснование влияния технологических факторов на структурообразование, механические и специальные свойства отливок. EN:The monograph presents the results of research on the development of resource-saving and import-substituting technologies in the production of high-quality castings for aircraft engineering. The scientific substantiation of technological factors influence on structure formation, mechanical and special properties of castings is given.
 • Item
  Получение качественных отливок из медных и никелевых сплавов в условиях управляемой кристаллизации
  (Запорізький національний технічний університет, 2014) Наумик, Валерий Владиленович; Naumik, Valeriy V.; Наумик, Валерій Владиленович
  UK: Розглянуто питання, пов'язані з отриманням якісних виливків з мідних і нікелевих сплавів в процесі керованої кристалізації при неодноразовому використанні матеріалів. Удосконалено існуючі та створені нові технологічні процеси і обладнання для їх здійснення. Узагальнено та розвинуто теоретичні основи керованої кристалізації з рафінуванням розплаву відходів міді в процесі вакуумної плавки і механізму кристалізації міді в графітової формі. Встановлено причини виникнення дефектів при безперервному лиття заготовок з бронзи. Показана можливість використання технологічного повернення жароміцних нікелевих сплавів. Розроблено методи контролю теплопровідності металевих матеріалів при різних температурах і в різних агрегатних станах. Отримано відповідні залежності для алюмінію рідкометалевого кристалізатора. Роз-роблено спосіб і виготовлена прилад для фізичного моделювання кристалізації виливків. EN: Issues related to obtaining high-quality castings from copper and nickel alloys in the process of controlled crystallization with repeated use of materials are considered. The existing ones have been improved and new technological processes and equipment for their implementation have been created. The theoretical foundations of controlled crystallization with refining of copper waste melt in the process of vacuum melting and the mechanism of copper crystallization in graphite form are generalized and developed. The reasons for the occurrence of defects during the continuous casting of bronze blanks have been established. The possibility of using the technological return of heat-resistant nickel alloys is shown. Methods have been developed to control the thermal conductivity of metallic materials at various temperatures and in various states of aggregation. The corresponding dependences for aluminum liquid metal crystallizer are obtained. A method has been developed and an installation has been manufactured for physical modeling of the crystallization of castings. RU: Рассмотрены вопросы, связанные с получением качественных отливок из медных и никелевых сплавов в процессе управляемой кристаллизации при неоднократном использовании материалов. Усовершенствованы существующие и созданы новые технологические процессы и оборудование для их осуществления. Обобщены и развиты теоретические основы управляемой кристаллизации с рафинированием расплава отходов меди в процессе вакуумной плавки и механизма кристаллизации меди в графитовой форме. Установлены причины возникновения дефектов при непрерывном литье заготовок из бронзы. Показана возможность использования технологического возврата жаропрочных никелевых сплавов. Разработаны методы контроля теплопроводности металлических материалов при различных температурах и в различных агрегатных состояниях. Получены соответствующие зависимости для алюминия жидкометаллического кристаллизатора. Разработан способ и изготовлена установка для физического моделирования кристаллизации отливок.