Монографії кафедри М та Л

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Корпоративна культура та комерційна свідомість персоналу – інноваційні напрями розвитку підприємств
  (Teadmus OÜ, 2022) Зеркаль, Анастасія Вікторівна; Zerkal, Anastasiia V.
  UK: У монографії розглядаються інноваційні напрями розвитку підприємств. Визначено особливості управління персоналом підприємств на основі формування корпоративної культури та комерційної свідомості. Проаналізовано теоретичні основи формування корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу підприємства. Запропоновано використання компетентнісного підходу до розвитку комерційної свідомості та корпоративної культури персоналу підприємств. Визначено тенденції розвитку корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу. Розглянуто вплив комерційної свідомості персоналу підприємства на продуктивність праці та запропоновано концептуальну модель оцінки її ефективності. Визначено інноваційні напрями розвитку підприємств та окреслено інструменти, методи та механізми управління формуванням та розвитком корпоративної культури та комерційної свідомості персоналу підприємства. Для наукових працівників, викладачів, студентів, керівників підприємств та HR-менеджерів, а також усіх хто цікавиться сучасними методами управління персоналом та напрямами інноваційного розвитку підприємства. EN: The monograph examines enterprise development innovative trends. The monograph determined the peculiarities of enterprise personnel management based on the formation of corporate culture and commercial consciousness and analyzed the theoretical foundations of the formation of corporate culture and commercial awareness of the company's personnel. The use of a competence approach to the development of commercial consciousness and corporate culture of enterprise personnel is proposed. The trends in the development of corporate culture and the commercial consciousness of the personnel have been determined. Also, this monograph highlights the impact of the commercial consciousness of the company's personnel on labor productivity and proposes a conceptual model for evaluating its effectiveness. Innovative directions of enterprise development are identified and tools, methods, and management mechanisms for the formation and development of corporate culture and commercial awareness of the enterprise's personnel are outlined. For researchers, lecturers, students, company managers, and HR managers, as well as for everyone who is interested in modern methods of personnel management and trends of innovative development of the company.
 • Документ
  Науково-практичне вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Лифар, Владислава Віталіївна; Козицька, Галина Валентинівна; Соколова, Юлія Олександрівна; Антонюк, Катерина Іванівна; Павлішина, Ніна Михайлівна; Тіховська, Тетяна Миколаївна; Кочнова, Ірина Валентинівна; Lyfar, Vladyslava V.; Kozytska, Galyna V.; Sokolova, Yuliya O.; Antoniuk, Kateryna I.; Pavlishyna, Nina M.; Tikhovska, Tetiana M.; Kochnova, Iryna V.; Лыфарь, Владислава Витальевна; Козицкая, Галина Валентиновна; Соколова, Юлия Александровна; Антонюк, Екатерина Ивановна; Павлишина, Нина Михайловна; Тиховская, Татьяна Николаевна; Кочнова, Ирина Валентиновна
  UK: У монографії висвітлено наукові та методичні підходи щодо вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону в умовах економічної кризи. Обґрунтовано та розроблено пропозиції щодо забезпечення поступального вирішення соціально-економічних проблем розвитку промислового регіону у вигляді удосконалення маркетингового забезпечення інноваційного розвитку та використання соціально-економічного потенціалу регіону; посилення інвестиційно-інноваційної діяльності наукоємних підприємств; розвитку споживчого ринку, галузі зеленого туризму, агропромислового комплексу; створення транспортно-логістичного центру. Для фахівців у галузі маркетингу та логістики, підприємців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. EN: The monograph covers scientific and methodological approaches to the solution of socio-economic problems of the industrial region development in the conditions of the economic crisis. The suggestions on ensuring the progressive solution of socio-economic problems of the industrial region development in the form of improving marketing support of innovative development and use of the socio-economic potential of the region are substantiated and developed; strengthening of investment and innovation activity of science-intensive enterprises; development of the consumer market, green tourism industry, agro-industrial complex; creation of a transport and logistics center. For specialists in the field of marketing and logistics, entrepreneurs, lecturers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions. RU: В монографии освещены научные и методические подходи к решению социально-экономических проблем развития промышленного региона в условиях экономического кризиса. Обоснованы и разработаны предложения по обеспечению поступательного решения социально-экономических проблем развития промышленного региона в виде усовершенствования маркетингового обеспечения инновационного развития и использования социально-экономического потенциала региона; усиления инвестиционно-инновационной деятельности наукоёмких производств; развития потребительского рынка, отрасли зеленого туризма, агропромышленного комплекса; создания транспортно-логистического центра. Для специалистов в отрасли маркетинга и логистики, предпринимателей, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей