Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ПТ та БД

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 98
 • Item
  Ефективність підприємницької діяльності суб'єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Яхно, Лілія Ігорівна; Yakhno, Lilia I.
  UK: В роботі розглянуто теоретичні основи визначення продуктивності діяльності, розраховано основні показники ефективності діяльності підприємства та запропоновано шляхи для підвищення продуктивності діяльності підприємства. EN: The theoretical bases of definition of productivity of activity are considered in the work, the basic indicators of efficiency of activity of the enterprise are calculated and ways for increase of productivity of activity of the enterprise are offered.
 • Item
  Аналіз конкурентних переваг суб'єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Юрченко, Валерія Віталіївна; Yurchenko, Valeria V.
  UK: В роботі було проаналізовано конкурентні переваги суб'єкта господарювання ТОВ Оліс ЛТД. Розглянуто теоретичні основи управління конкурентоспроможністю на підприємстві .Досліджено нинішній стан справ підприємства. Описано напрямки досягнення конкурентних переваг враховуючи нинішню ситуацію . EN: The paper analyzes the competitive advantages of the business entity LLC Olis LTD. The theoretical bases of competitiveness management at the enterprise are considered. The current state of affairs of the enterprise is investigated. The directions of achieving competitive advantages are described taking into account the current situation.
 • Item
  Управління економічною безпекою промислового підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Шевчук, Ігор Сергійович; Shevchuk, Ihor S.
  UK: В роботі було розглянуто теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства; виконано оцінку рівня економічної безпеки ПАТ "АК "Комбінат "Придніпровський"; запропоновано рекомендації щодо покращення стану економічної безпеки EN: The paper considered the theoretical aspects of the economic security of the enterprise; an assessment of the level of economic security of PJSC "AK Kombinat "Prydniprovskyi" was performed; recommendations for improving the state of economic security are offered
 • Item
  Дослідження асортименту та якості товарів виробників будівельних матеріалів
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Чуб, Тетяна Василівна; Chub, Tatiana V.
  UK: В роботі було досліджено асортимент та якість як в умовах підприємства так і в умовах країни. Досліджено основні економічні показники ТОВ «КЛЕОС». Досліджено нинішній стан справ підприємства. Описано шляхи підвищення асортиментної політики та якості будівельних матеріалів на підприємстві. EN: The assortment and quality both in the conditions of the enterprise and in the conditions of the country were investigated in the work. The main economic indicators of KLEOS LLC have been studied. The current state of affairs of the enterprise is investigated. The ways of improving the assortment policy and quality of construction materials at the enterprise are described. The assortment and quality both in the conditions of the enterprise and in the conditions of the country were investigated in the work. The main economic indicators of KLEOS LLC have been studied. The current state of affairs of the enterprise is investigated. Ways to improve the assortment policy and quality of construction materials at the enterprise are described.
 • Item
  Інвестиційне забезпечення розвитку суб`єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Ткаченко, Єлизавета Володимирівна; Tkachenko, Yelyzaveta V.
  UK: mВ роботі було розглянуто теоретичні аспекти стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємства; проведено аналітичне дослідження інвестиційної діяльності підприємства ПАТ «ЗЗВА»; запропоновано проектно-рекомендаційні заходи щодо поліпшення інвестиційної діяльності підприємства ПАТ «ЗЗВА» EN: The paper considered the theoretical aspects of strategic management of the enterprise's investment activities; an analytical study of the investment activity of PJSC "ZZVA" was conducted; proposed design and recommendation measures to improve the investment activity of PJSC "ZZVA"
 • Item
  Аналіз основних показників роботи суб`єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Солонський, Владислав Тимурович; Solonskyi, Vladyslav T.
  UK: В роботі було розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження економіко-господарської діяльності підприємства; проведений аналіз основних показників економіко-господарської діяльності ЗАТ «Запоріжкран»; обґрунтовано заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства EN: The paper considered the theoretical and methodological principles of the study of the economic activity of the enterprise; the analysis of the main indicators of the economic activity of ZAO "Zaporizhkran" was carried out; measures to increase the efficiency of the enterprise's activity are substantiated
 • Item
  Дослідження ринку нерухомості в Україні
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Сергеєв, Олексій Сергійович; Sergeev, Alexey S.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи ринку нерухомості. Досліджено соціально-економічний стан Запорізької області. Досліджено нинішній стан ринку нерухомості в Україні та регіоні. EN: The work explored the theoretical foundations of the real estate market. The socio-economic condition of Zaporizhia region is studied. The current state of the real estate market in Ukraine and the region is studied.
 • Item
  Управління конкурентоспроможністю суб`єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Рубан, Аліна Романівна; Ruban, Alina R.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні аспекти та значення підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства в ринкових умовах; проведено аналіз фінансово-економічного стану та конкурентоспроможності ПАТ „Запорізький сталепрокатний завод”; надано пропозиції по підвищенню конкурентоспроможності підприємства EN: In the work, the theoretical aspects and significance of increasing the competitiveness of an industrial enterprise in market conditions were investigated; an analysis of the financial and economic condition and competitiveness of PJSC "Zaporizhsky steel-rolling plant" was carried out; proposals for increasing the competitiveness of the enterprise were provided
 • Item
  Управління товарним асортиментом підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Пухальський, Олександр Сергійович; Puhalskiy, O.S.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи управління товарним асортиментом. Досліджено основні економічні показники ТОВ «ОПТІМУМ». Досліджено нинішній стан справ підприємства. Описано розробка проекту маркетингової програми розвитку підприємства. EN: The work explored the theoretical foundations of product assortment management. The main economic indicators of LLC "OPTIMUM" have been investigated. Investigated the current state of affairs of the enterprise. The development of the project of the marketing program of the enterprise is described.
 • Item
  Оцінювання ефективноті брендингу компанії
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Путілін, Олексій Віталійович; Putilin, Oleksii V.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні засади бренд-орієнтованого управління конкурентоспроможністю підприємства. Аналіз маркетингового позиціонування на ринку морозива України. Концептуальні напрямки удосконалення бренд-орієнтованого управління конкурентоспроможністю підприємства EN: The work explored the theoretical foundations of brand-oriented management of enterprise competitiveness. Analysis of marketing positioning in the ice cream market in Ukraine. Conceptual directions for improving brand-oriented management of enterprise competitiveness
 • Item
  Обґрунтування необхідності проекту оновлення основних засобів суб’єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Поляшова, Олена Олександрівна; Poliashova, Olena O.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи інноваційного потенціалу. Досліджено основні економічні показники ПАТ «Запоріжсталь». Описано шляхи подальшого інноваційного розвитку. Був запропонований проект з модернізації основних засобів EN: The theoretical bases of innovation potential were investigated in the work. The main economic indicators of PJSC "Zaporizhstal" are studied. Ways of further innovative development are described. A project to modernize fixed assets was proposed
 • Item
  Система бізнес-процесів підприємства та її оптимізація
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Острянко, Карина Володимирівна; Ostryanko, Karina V.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи бізнес-планування; розроблено бізнес-план розвитку підприємства в умовах ринкових відносин; запропоновано заходи щодо оптимізації шляхів реалізації проекту розвитку підприємства. EN: The work explored the theoretical foundations of business planning; a business plan for the development of the enterprise in terms of market relations was developed; measures to optimize ways of implementing the enterprise development project are proposed.
 • Item
  Управління інноваційним потенціалом суб’єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Нікітін, Максим Геннадійович; Nikitin, Maksym G.
  UK: В роботі було розглянуто сутність та роль інноваційного потенціалу підприємства; проведено оцінку стану інноваційної діяльності КП «Водоканал»; обґрунтовано ефективність інноваційного проекту реконструкції очисних споруд. EN: The work considered the essence and role of the innovative potential of the enterprise; an assessment of the state of innovative activity of KP "Vodokanal" was carried out; the effectiveness of the innovative project of reconstruction of sewage treatment facilities is substantiated.
 • Item
  Управління економічною безпекою суб'єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Нестеренко, Аліна Андріївна; Nesterenko, Alina A.
  UK: В роботі було ідентифіковано позитивні та негативні фактори, які впливають на економічну безпеку підприємства ПАТ ‘’Запоріжвогнетрив’’, вивчено процес забезпечення належного рівня економічної безпеки, досліджено вплив окремих функціональних складових на стан економічної безпеки, а також розроблено заходи щодо зміцнення економічної безпеки підприємства. EN: The work identified positive and negative factors that affect the economic security of the enterprise PrJSC “Zaporozhogneupor”, studied the process of ensuring an appropriate level of economic security, investigated the impact of individual functional components on the state of economic security, and also developed measures to strengthen the economic security of the enterprise.
 • Item
  Дослідження продуктивності праці підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Некрасова, Ольга Олегівна; Nekrasova, Olga O.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи продуктивності праці, роль та економічна сутність продуктивності праці. Організаційно-економічна характеристика СПЦ-2 ПрАТ «Дніпроспецсталь». Проведено зозрахунок економічної доцільності заходів з підвищення продуктивності праці в СПЦ-2 ПрАТ «Дніпроспецсталь» EN: The theoretical bases of labor productivity, the role and economic essence of labor productivity were investigated in the work. Organizational and economic characteristics of sps-2 PrAT Dniprospetsstal. The calculation of economic feasibility of measures to increase labor productivity in spc-2 of PJSC "Dniprospetsstal"
 • Item
  Аналіз збутової діяльності підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Куриленко, Тетяна Владиславівна; Kurylenko, Tetyana V.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи по збутової діяльності підприємства . Досліджено основні економічні показники ПАТ "ПТАХОФАБРИКА КОКО". Описані шляхи ефективності збутової діяльності підприємства. EN: The theoretical bases on sales activity of the enterprise were investigated in the work. The main economic indicators of PJSC «Poultry factory KOKO» are investigated. The ways of efficiency of sales activity of the enterprise are described.
 • Item
  Управління збутової діяльністю підприємства
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Кольченко, Анастасія Олександрівна; Kolchenko, Anastasia A.
  UK: В роботі було розглянуто економічну сутність збутової діяльності та особливості формування механізму управління збутовою діяльністю. Досліджено основні економічні показники ТОВ «Вільнянський молокозавод» та проаналізовано його конкурентоспроможність. Запропоновано напрями удосконалення організації збутової діяльності підприємства. EN: The economic essence of sales activity and features of formation of the mechanism of management of sales activity were considered in the work. The main economic indicators of Volnyansky Dairy Plant LLC are studied and its competitiveness is analyzed. The directions of improvement of the organization of sales activity of the enterprise are offered.
 • Item
  Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Іванов, Євген Русланович; Ivanov, Eugene R.
  UK: В роботі було досліджено теоретичні основи по інформаційній безпеки в підприємницькій діяльності. Досліджено основні системи управління інформаційної безпеки підприємства «ТОВ Міропласт». Досліджено нинішній стан справ інформаційної безпеки Вдосконалення управління інформаціною безпекою підприємства. EN: The paper investigates the theoretical foundations of information security in business. The main information security management systems of Miroplast LLC have been studied. The current state of information security is improved. Improvement of information security management of the enterprise.
 • Item
  Інвестиційна привабливість суб'єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Дацько, Наталія Миколаївна; Datsko, Nataliia
  UK: У роботі охарактеризована інвестиційна привабливість підприємстві, poзглянутo тeopeтичнi зaсaди кoмплeкснoї oцiнки iнвeстицiйнoї пpивaбливoстi суб’єктa гoспoдapювaння, здійснено аналіз інвестиційної привабливості підприємства, обґрунтувати шляхи оптимізації щoдo пoлiпшeння iнвeстицiйнoї пpивaбливoстi вiтчизнянoгo пpoмислoвoгo пiдпpиємствa Розглянуто головну мету oбґpунтувaння мeтoдичних пoлoжeнь тa пpaктичних peкoмeндaцiй пoкpaщeння iнвeстицiйнoї пpивaбливoстi сучaснoгo суб’єктa гoспoдapювaння. EN: The paper characterizes the investment attractiveness of the enterprise, reviews the theoretical principles of a comprehensive assessment of the investment attractiveness of the business entity, analyzes the investment attractiveness of the enterprise, substantiates the ways of optimization for improving the investment flow the attractiveness of the domestic industrial enterprise. objects of management.
 • Item
  Формування інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Василенко, Дар’я Віталіївна; Vasylenko, Darya
  UK: В роботі досліджено теоретичні основи формування інвестиційної привабливості підприємства. Розглянуті основні цілі й принципи формування інвестиційних ресурсів на підприємстві, визначено джерела інформації та нормативно-правого забезпечення інвестиційної діяльності. Проведено аналіз фінансового стану підприємства на предмет його ліквідності, платоспроможності та рентабельності. Здійснено оцінку основних техніко-економічних показників підприємства. За результатами проведеного аналізу розроблено та обґрунтувано напрямки підвищення інвестиційної привабливості ПАТ "Запоріжтрансформатор". EN: The paper examines the theoretical foundations of the formation of the investment attractiveness of the enterprise. The main goals and principles of the formation of investment resources at the enterprise are considered, the sources of information and regulatory support for investment activities are determined. An analysis of the company's financial condition was carried out in terms of its liquidity, solvency and profitability. The assessment of the main technical and economic indicators of the enterprise was carried out. Based on the results of the analysis, directions for increasing the investment attractiveness of PJSC "Zaporizhtransformator" were developed and substantiated.