Підручники, навчальні посібники кафедри ЕП та АПУ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Textbook "Theoretical Electrical Engineering" for students of specialty 141 "Electric power, electrical engineering and electromechanics"
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2015) Набокова, Ольга Володимирівна; Nabokova, Olga V.
  UK: Наведено навчальний посібник «Theoretical Electrical Engineering» EN: "Theoretical Electrical Engineering" tutorial is given
 • Документ
  Навчальний посібник «Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2016) Козлов, Володимир Володимирович; Kozlov, Volodymyr V.; Набокова, Ольга Володимирівна; Nabokova, Olga V.
  UK: Наведено навчальний посібник «Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл» EN: Textbook "Theoretical Electrical Engineering. Steady-state modes of linear electrical circuits" is given
 • Документ
  Використання програмних засобів MATLAB для розв’язання типових задач аналогової автоматизації. Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Арсеньєва, Світлана Іванівна; Arsenyeva, Svitlana I.; Арсеньева, Светлана Ивановна
  UK: Наведено навчальний посібник присвячений отриманню практичних навичок роботи з командами пакету MATLAB, зокрема його розділу Control System Toolbox. На прикладах розв’язання конкретних задач з теорії автоматичного керування розглянуті засоби оцінки динамічних характеристик, які дозволяють наочно відстежити вплив зміни окремих параметрів систем. Особлива увага надається векторно-матричному підходу. Окрім командного підходу, детально розглянуті популярні браузери. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних факультетів. EN: This tutorial is dedicated to learning how to work with MATLAB commands, including its Control System Toolbox section. Examples of solutions to specific problems in the theory of automatic control consider the dynamic performance assessment tools, which allow you to visually monitor the impact of changing individual system parameters. Particular attention is given to the vector-matrix approach. In addition to the command-line approach, popular browsers are discussed in detail. The textbook is intended for the Electrical Engineering Faculties students. RU: Приведено учебное пособие, посвященное получению практических навыков работы с командами пакета MATLAB, в частности его раздела Control System Toolbox. На примерах решения конкретных задач из теории автоматического управления рассмотрены способы оценки динамических характеристик , которые позволяют наглядно отследить влияние изменения отдельных параметров систем. Особое внимание уделяется векторно – матричному подходу. Кроме командного подхода, детально рассмотрены популярные браузеры. Учебное пособие посвящается студентам электротехнических факультетов.
 • Документ
  Моделювання перехідних електромагнітних процесів в трансформаторах на основі магнітоелектричних схем заміщення
  (Запорізький національний технічний університет, 2017) Тиховод, Сергій Михайлович; Tykhovod, Sergii M.; Тиховод, Сергей Михайлович
  UK: Висвітлено основні поняття магнітоелектричних схем заміщення електромагнітних пристроїв в перехідних режимах. Значну увагу приділено складанню та розв’язку рівнянь стану, що складаються на основі магнітоелектричних схем заміщення за законами Кирхгофа. Висвітлено методи моделювання нелінійних кіл. Надані тексти комп’ютерних програм. EN: The basic concepts of magnetoelectric equivalent circuits of transients in electromagnetic devices are stated. Great importance is given to the formulation and solution of the state equations, which are based on magnetoelectric equivalent circuits accord to Kirchhoff's laws. Methods of nonlinear circuit modeling are considered. The texts of computer programs are adduced. RU: Изложены основные понятия магнитоэлектрических схем замещения электромагнитных устройств в переходных режимах. Большое значение уделено составлению и решению уравнений состояния, которые создаются на основе магнитоэлектрических схем замещения по законам Кирхгофа. Рассмотрены методы моделирования нелинейных цепей. Приведены тексты компьютерных программ.