Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри ФМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 133
 • Item
  Визначення технологічної пластичності та режиму відпалу нової штампової сталі з регульованим аустенітним перетворенням при експлуатації.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ярмошенко, Дмитро Володимирович; Yarmoshenko, Dmitry V.
  UK: У роботі досліджувалось визначення режимів нагріву при гарячій обробці тиском та для зменшення твердості при відпалі нових штампових сталей з регульованим аустенітним перетворенням під час експлуатації 4Х3Н3Г7М7Ф та 6Х3Н3Г7МФ3 для промислового їх використання. EN: The work investigated the determination of heating modes during hot forming and to reduce hardness during annealing of new die steels with controlled austenitic transformation during operation 4Х3Н3Г7М7Ф and 6Х3Н3Г7МФ3 for their industrial use.
 • Item
  Вплив модифікування благородними металами на структуру, механічні властивості та біорозчинність магнієвого сплаву для імплантатів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ювко, Людмила Олександрівна; Yuvko, Lyudmila A.
  UK: Дослідження впливу модифікування благородними металами в інтервалі від 0,05 до 0,2 мас. % до сплавів системи Mg-Zr-Nd при використанні їх для виробництва імплантатів при застосуванні в остеосинтезі. Проаналізувати можливість та доцільність такого модифікування, використовуючи дані щодо технологічних властивостей отриманих сплавів та досліджень у штучних замінниках крові. EN: Study of the influence of modification with noble metals in the range from 0.05 to 0.2 wt. % to alloys of the Mg-Zr-Nd system when using them for the production of implants when used in osteosynthesis. To analyze the possibility and expediency of such a modification, using data on the technological properties of the obtained alloys and research in artificial blood substitutes.
 • Item
  Структура сталі 50Н25 після лазерної обробки.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шикула, Валентина Ярославівна; Shykula, Valentina Y.
  UK: В роботі розглядаються особливості лазерної обробки металів і сплавів; схеми лазерних обробок імпульсним і неперервним лазерами; структура поверхневих шарів сталей після лазерної обробки; вплив вихідного стану зразків на процеси структуроутворення. EN: The work considers the features of laser processing of metals and alloys; schemes of laser treatments with pulsed and continuous lasers; the structure of the surface layers of steels after laser treatment; the influence of the initial state of the samples on the processes of structure formation.
 • Item
  Дослідження впливу режимів відпалу прокату із сталі марки DX51D на його структуру та властивості з метою удосконалення технології виробництва.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шестопалов, Олександр Володимирович; Shestopalov, Alexander V.
  UK: 1 Літературний огляд. 2 Матеріали та методика досліджень. 3 Дослідження впливу режимів відпалу прокату із сталі марки DX51D на його структуру та властивост. 4 Економічна частина. 5 Охорона праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Висновки Список використаних джерел Визначення оптимального режиму відпалу холоднокатаних нагартованих рулонів сталі марки DX51D для отримання необхідної структури та механічних властивостей прокату та забезпечення вимог нормативної документації і споживача до даного виду продукту. EN: Determination of the optimal annealing mode of cold-rolled annealed steel rolls of the DX51D brand to obtain the necessary structure and mechanical properties of the rolled steel and ensure the requirements of regulatory documentation and the consumer for this type of product.
 • Item
  Розробка присадного матеріалу для заварювання дефектів авіаційних виливків із сплаву МЛ10.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шарій, Олександр Юрійович; Shary, Alexander Y.
  UK: Дослідження впливу добавок скандію до присадного матеріалу зі сплаву МЛ10 для проведення процесу наплавлення. EN: Study of the influence of scandium additives to filler material from the MЛ10 alloy for the surfacing process.
 • Item
  Вплив Al та Zn на структуроутворення, механічні та спеціальні властивості магнієвого сплаву.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Філімонов, Олександр Вікторович; Filimonov, Alexander V.
  UK: Досліджувався вплив легування алюмінієм та цинком на структуру, міцність, пластичність та жаростійкість магнієвого сплаву МЛ5. EN: The influence of alloying with aluminum and zinc on the structure, strength, plasticity and heat resistance of magnesium alloy ML5 was studied.
 • Item
  Обгрунтування вибору жароміцної сталі-замінника для виготовлення валів верхньої підтримки в умовах ПрАТ "Полтавський ГЗК".
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Федоряченко, Сергій Олександрович; Fedorychenko, Sergey A.
  UK: Досліджувалось обгрунтування вибору жароміцної сталі-замінника, як матеріалу виготовлення валів верхньої підтримки для підвищення терміну експлуатації деталі у складі прожарювальної печі. EN: The justification for the choice of substitute heat-resistant steel as a material for the manufacture of upper support shafts to increase the service life of the part in the roasting furnace was investigated.
 • Item
  Розробка раціонального режиму термічної обробки магнієвого сплаву МС10 медичного призначення.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Тищенко, Тетяна Андріївна; Tishchenko, Tatyana A.
  UK: Мета дослідження полягає у вдосконаленні механічних характеристик та оптимізації властивостей магнієвого біорозчинного сплаву МС10 з медичною метою для його подальшого застосування в ортопедичній хірургії. EN: The purpose of the study is to improve the mechanical characteristics and optimize the properties of the magnesium biosoluble alloy MC10 with a medical purpose for its further use in orthopedic surgery.
 • Item
  Вплив морфології та топології інтерметалідної фази на комплекс властивостей сплаву МЛ5.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Сусіденко, Сергій Сергійович; Susidenko, Sergey S.
  UK: Мета дослідження полягає у вивченні впливу морфології та топології інтерметалідної фази на комплекс властивостей сплаву МЛ5. Основна мета - розкриття взаємозв'язку між структурою інтерметалідних фаз і механічними, хімічними та фізичними характеристиками цього сплаву. EN: The purpose of the study is to study the influence of the morphology and topology of the intermetallic phase on the set of properties of the ML5 alloy. The main goal is to reveal the relationship between the structure of intermetallic phases and the mechanical, chemical and physical characteristics of this alloy.
 • Item
  Вплив нанодобавок ітрію на енергетику меж зерен.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Стежкін, Євгеній Сергійович; Stezhkin, Evgeniy S.
  UK: Визначення впливу форми примежових виділень вторинних фаз на відносну міжфазну енергію. EN: Determination of the influence of the shape of boundary separations of secondary phases on the relative interfacial energy.
 • Item
  Оцінка впливу термічної обробки на структурні та механічні властивості титанових сплавів для виробництва лопаток компресору газотурбінного двигуна.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Смагін, Вадим Валерійович; Smagin, Vadim V.
  UK: Робота полягає в оцінці впливу термічної обробки на структурні та механічні властивості титанових сплавів, що використовуються для виробництва лопаток компресора газотурбінних двигунів. Дослідження базується на аналізі наукової літератури, експериментальних методів оцінки структурних змін та механічних випробувань, що дозволяє встановити оптимальні умови термічної обробки для забезпечення максимальної міцності, пластичності та стійкості до втомних руйнувань. EN: The work consists in evaluating the effect of heat treatment on the structural and mechanical properties of titanium alloys used for the production of gas turbine engine compressor blades. The research is based on the analysis of scientific literature, experimental methods for assessing structural changes and mechanical tests, which allows to establish optimal conditions of heat treatment to ensure maximum strength, plasticity and resistance to fatigue failures.
 • Item
  Дослідження впливу параметрів термічної обробки на мікроструктуру і механічні властивості жароміцних титанових сплавів для застосування у газотурбінних двигунах.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Савченко, Іван Іванович; Savchenko, Ivan I.
  UK: В роботі було досліджено особливості, які визначають вплив легування та термічної обробки на формування структури двофазних титанових сплавів, та оцінено, як це впливає на їхні експлуатаційні характеристики. Вибрано відповідні матеріали та методологію для дослідження. Було проведено аналіз впливу термічної обробки на структурні характеристики матеріалу та розроблено ефективний метод термічної обробки, який забезпечує оптимальне співвідношення властивостей. Вивчено ключові процеси термічної обробки, використовуване в цьому відділенні обладнання. Проведено розрахунок вартості термічних процесів у термічному відділенні. Також здійснено аналіз заходів забезпечення безпеки праці у термічному відділенні. EN: The paper investigated the features that determine the influence of alloying and heat treatment on the formation of the structure of two-phase titanium alloys, and evaluated how this affects their operational characteristics. Appropriate materials and methodology were selected for the study. An analysis of the effect of heat treatment on the structural characteristics of the material was carried out and an effective method of heat treatment was developed, which provides an optimal ratio of properties. The key processes of heat treatment, the equipment used in this department were studied. The cost of thermal processes in the thermal compartment was calculated. An analysis of measures to ensure labor safety in the thermal department was also carried out.
 • Item
  Оптимізація хімічного складу сплаву ЗМІ-3У при введені танталу.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Рубін, Руслана Михайлівна; Rubin, Ruslana M.
  UK: Метою роботи є розробка сплаву ЗМІ-3У з оптимізованим вмістом танталу, що забезпечить покращення його жароміцності, корозійної стійкості та крипостійкості. Дослідження передбачає експериментальну оцінку впливу танталу на структурно-механічні властивості сплаву, аби забезпечити його ефективне застосування в умовах високих температур. EN: The purpose of the work is the development of the ЗМІ-3У alloy with an optimized tantalum content, which will ensure the improvement of its heat resistance, corrosion resistance and cryoresistance. The research involves an experimental assessment of the influence of tantalum on the structural and mechanical properties of the alloy in order to ensure its effective use in conditions of high temperatures.
 • Item
  Дослідження можливостей удосконалення технології нітроцементації низьколегованих конструкційних сталей.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Репетун, Андрій Вікторович; Repetun, Andrey V.
  UK: Досліджено можливості підвищення ефективності процесу цементації обробки низьколегованих конструкційних сталей. Розглянуті сучасні технології цементації низьколегованих конструкційних сталей. Досліджено вплив параметрів технологічного процесу газової цементації на якість отриманих виробів. Встановлено залежності та отримано рівняння впливу часу цементації на глибину зміцненого шару, які можна застосовувати для оптимізації існуючих технологій. Розраховано економічну доцільність проведення оптимізації технологічного процесу. EN: Possibilities of increasing the efficiency of the cementation process of processing low-alloy structural steels have been investigated. Modern technologies of cementation of low-alloy structural steels are considered. The influence of parameters of the technological process of gas cementation on the quality of the obtained products was studied. Dependencies were established and equations of the effect of cementation time on the depth of the hardened layer were obtained, which can be used to optimize existing technologies. The economic feasibility of optimizing the technological process is calculated.
 • Item
  Вплив напівпровідникових металів на структуру та властивості сплаву на основі магнію.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Приходько, Антон Ігорович; Prikhodko, Anton I.
  UK: Дослідження впливу добавок кремнію та германію до сплаву МЛ5 на його експлуатаційні характеристики. Дослідити можливості покращення цих характеристик та розширення номенклатури виробів авіаційного призначення. EN: Study of the influence of silicon and germanium additives to the MЛ5 alloy on its operational characteristics. Investigate the possibilities of improving these characteristics and expanding the range of aviation products.
 • Item
  Причини виходу з ладу високотемпературної ємності харчового підприємства.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Полторацький, Ігор Олександрович; Poltoratsky, Igor A.
  UK: Ретельне вивчення та аналіз причин виходу з ладу високотемпературних ємностей на харчовому підприємстві з метою вдосконалення технічного обслуговування та розробки ефективних стратегій усунення та попередження технічних неполадок. EN: Careful study and analysis of the causes of failure of high-temperature containers at a food enterprise in order to improve maintenance and develop effective strategies for eliminating and preventing technical problems.
 • Item
  Порiвняльнi дослiдження рiзних методiв нанесення ущiльнювальних покриттiв на статорнi деталi турбiн газотурбiнних двигунів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Папій, Олександр Сергійович; Papii, Alexander S.
  UK: В роботі розглянуто вплив різних факторів на ККД турбіни ГТД та вплив радіальних зазорів на ККД турбіни і витрату палива двигуна. Більш детально описана сутність методу термічного напилення, основні методи нанесення ущільнювальних покриттів (плазмовий, газополум’яний, метод надзвукового напилення), зроблені їх порівняльні дослідження. Описані самі покриття, які використовуються в турбінах вітчизняних ГТД (АНБ, КНА, 20Б, АЛК, термографіт-тальк, М-427.25, Л63 (латунь)) та технологія їх отримання. EN: The paper examines the effect of various factors on the turbine efficiency of a gas turbine engine and the effect of radial clearances on turbine efficiency and engine fuel consumption. The essence of the thermal spraying method, the main methods of applying sealing coatings (plasma, gas flame, supersonic spraying) are described in more detail. their comparative studies were made. The coatings used in turbines of domestic gas turbines (АНБ, КНА, 20Б, АЛК, thermographite-talc, M-427.25, Л63 (brass)) and their production technology are described.
 • Item
  Розробка інженерних рішень для удосконалення термічної обробки деталей газотурбінних двигунів з титанових сплавів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Оржеховський, Сергій Васильович; Orzhekhovsky, Sergey V.
  UK: Дослідження спрямоване на вдосконалення існуючих та створення нових, більш ефективних процесів термообробки для сучасних титанових сплавів, з метою підвищення експлуатаційних характеристик робочих лопаток турбіни та збільшення ресурсу роботи авіаційного двигуна. EN: The research is aimed at improving the existing and creating new, more effective heat treatment processes for modern titanium alloys, with the aim of increasing the operational characteristics of the turbine blades and increasing the service life of the aircraft engine.
 • Item
  Дослідження та розробка нових підходів до термічної обробки для підвищення продуктивності автомобільних двигунів.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Мирошніченко, Антон Андрійович; Miroshnichenko, Anton A.
  UK: У роботі проведено детальний аналіз літературних даних щодо вибору конструкційних матеріалів та режимів їх термічної обробки для випускних клапанів. На основі порівняльного аналізу обґрунтовано оптимальний вибір сталі 4Х10С2М для забезпечення високої міцності та термостійкості клапанів. За допомогою програмного комплексу ANSYS виконано статичний аналіз напружено-деформованого стану випускного клапана та підтверджено переваги застосування жароміцних і корозійностійких сталей і нікелевих сплавів в умовах підвищених температур. Розроблено та техніко-економічно обґрунтовано впровадження додаткової операції азотування випускних клапанів, яка дозволяє підвищити зносостійкість поверхні та подовжити ресурс їх роботи у 2 рази. EN: The work carried out a detailed analysis of the literature data on the selection of structural materials and their heat treatment modes for exhaust valves. Based on a comparative analysis, the optimal choice of steel 4Х10С2М was substantiated to ensure high strength and heat resistance of the valves. Using the ANSYS software package, a static analysis of the stress-strain state of the exhaust valve was performed and the advantages of using heat-resistant and corrosion-resistant steels and nickel alloys at elevated temperatures were confirmed. The introduction of an additional operation of nitriding of exhaust valves has been developed and feasibly justified, which makes it possible to increase the wear resistance of the surface and extend their service life by 2 times.
 • Item
  Дослідження впливу хімічного складу на експлуатаційні показники магнітом`яких матеріалів для виготовлення електричних машин.
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Маслова, Ольга Анатоліївна; Maslova, Olga A.
  UK: Досліджується вплив кремнію на магнітні властивості сталі та вплив термічної обробки на властивості анізотропних сталей. Методи дослідження, які використовуються в даній роботі, охоплюють аналіз магнітних властивостей через вимірювання магнітної індукції та магнітної проникності, а також випробування механічних характеристик матеріалів. Дослідження також враховує структурний аналіз мікроструктури матеріалів. Особливу увагу приділяється аналізу магнітних кривих, що дозволяють відображати зміни магнітних параметрів в залежності від температурних впливів під час нагрівання та відпускання. EN: The effect of silicon on the magnetic properties of steel and the effect of heat treatment on the properties of anisotropic steels are studied. The research methods used in this work include the analysis of magnetic properties through measurements of magnetic induction and magnetic permeability, as well as testing the mechanical properties of materials. The study also takes into account the structural analysis of the microstructure of materials. Special attention is paid to the analysis of magnetic curves, which allow displaying changes in magnetic parameters depending on temperature effects during heating and cooling.