Підручники, навчальні посібники кафедри психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Методичний посібник до виконання, написання, оформлення і захисту курсової та випускної роботи для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник
    (Запорізький національний технічний університет, 2017) Бочелюк, Віталій Йосипович; Bochelyuk, Vitaly Y.; Бочелюк, Виталий Йосипович; Репецька, Анжела Василівна; Repetska, Anzhela V.; Репецкая, Анжела Васильевна
    UK: В посібнику описані методологічні основи психологічного дослідження; структурні елементи дослідницької роботи; питання, пов’язані з захистом результатів дослідження – як для підтвердження кваліфікаційного рівня, так і для захисту прав інтелектуальної власності. Посібник призначений для студентів, які отримують освіту різних кваліфікаційних рівнів в галузі знань «Соціально-поведінкові науки» за спеціальністю «Психологія», а також – для викладачів і молодих вчених, які реалізують навчальну та науково-дослідницьку діяльність в сфері психології. EN: The manual describes the methodological foundations of psychological research; structural elements of research work; issues related to the protection of research results - both for confirmation of qualification level and for the protection of intellectual property rights. The manual is intended for students who receive education of various qualification levels in the field of knowledge "Social-behavioral sciences" in the specialty "Psychology", as well as for teachers and young scientists who carry out educational and research activities in the field of psychology. RU: В пособии описаны методологические основы психологического исследования; структурные элементы исследовательской работы; вопросы, связанные с защитой результатов исследования – как для подтверждения квалификационного уровня, так и для защиты прав интеллектуальной собственности. Пособие предназначено для студентов, которые получают образование разных квалификационных уровней в сфере знаний «Социально-поведенческие науки» по специальности «Психология», а также – для преподавателей и молодых ученых, которые реализуют учебную и научно-исследовательскую деятельность в сфере психологии.